Elsőéves tapasztalataim - Pődoör Lea

Elsőéves tapasztalataim

Pődör Lea


Elsőéves élményeim visszaigazolták azt a sok jót, amit a győri jogi karról hallottam. Örömmel konstatálom azt, hogy a küzdelemnek és sok tanulásnak igenis itt is lehet gyümölcse, mint ahogyan a középiskolában is lehetett. A kiváló eredménnyel végző felsőbb évesek pedig minduntalan alátámasztják a mondást: ’nil difficile volenti’, vagyis ’semmi sem nehéz annak, aki akarja’. A célunk, vagyis a jogi egyetem sikeres elvégzése, közös – az erre vonatkozó élő példák pedig mintaként szolgálnak mindannyiunk számára. Azt hiszem ez és az itteni jogi kar erősségei adta keret biztosítják e célunk teljesítését.

 

A gimnázium utolsó két évében fogalmazódott meg bennem véglegesen, hogy az egyetemen jogot szeretnék tanulni. Sokakkal ellentétben azonban nem vágytam arra, hogy más városban tanuljak tovább. Ez a gondolat pedig akkor erősödött meg igazán, amikor a felvételit megelőző hónapokban a magyarországi egyetemeken folyó jogi képzésekről tájékozódtam. Győr számomra több szempontból is ésszerű választásnak mutatkozott és egyébként is: győri létemre miért kellett volna más városba mennem, ha itt is színvonalas jogi képzésben lehet részesülni? 

Úgy hiszem, a középiskolai évek végeztével már mindenki nagyon izgatott az egyetem, az új közösség és az új élmények, tapasztalatok, kihívások miatt. Mindez azonban óriási váltás a középiskolához képest, s az egyetemi élet és az egyetemi tanulmányok nem hasonlíthatóak össze az előző oktatási intézményünkben megismert helyzetekkel. Kisgimnáziumba jártam, ez 8 évet ölelt fel, és bizony rettentő furcsa volt a hirtelen jött változás. Minden kapcsolat (osztálytársakkal és tanárokkal való kapcsolatok), minden elért szép eredmény és minden megpróbáltatás egy bizonyos szempontból már a múlt részeivé váltak. Valami egészen más vette kezdetét, amire nem is tudtam teljesen felkészülni. Azt hiszem, nekem rengeteget segített az, hogy ezt a sok újdonságot már egy megszokott és jól ismert városban élhettem át. 

Győrben a jogi tanulmányok megkezdését gólyatábor és felkészítő napok előzik meg, ahol minden sikeres felvételt nyert elsőéves közvetlenül részesülhet jó néhány bölcs tanácsban a felsőbb éveseknek köszönhetően, akik lelkesen próbálják megismerhetőbbé tenni ezt az új világot. Ezek az évkezdő programok véleményem szerint arra is kiválóak voltak, hogy még az első szemeszter megkezdése előtt egy kicsit megismertük egymást. Meglepő volt számomra, amikor kiderült, hogy mennyi különböző helyről érkeztek ide a társaim, hogy kit milyen célok és álmok orientáltak, amikor a felvételi lapra a győri jogi kar nevét írta fel. Természetesen ez a fajta sokszínűség nem véletlen, mivel a Dunántúlon csak két jogi karral rendelkező egyetem között lehet választani, s az egyik a győri Széchenyi István Egyetem.

Az első pár hónap alatt magam is megtapasztalhattam azt a sok-sok pozitívumot, amit oly gyakran az itteni jogi képzés ismérveiként emlegetnek. Számomra is nagyon ígéretesnek tűnt egy sokszor hallott jelző: közvetlenség. Amikor a felvételi előtt a statisztika oldaláról is szemügyre vettem a különböző helyeken folyó jogi képzéseket, már akkor feltűnt az, hogy más egyetemektől eltérően ide jóval kevesebb diák nyerhet felvételt. Ez a létszám pedig tovább osztódik a gyakorlati órák során, ahol átlagosan kb. húsz-húsz diákot találunk. A győri jogi kar további erősségének vélem azt az iménti gondolathoz szorosan kapcsolódó tényt, hogy minden főtárgyhoz gyakorlati órák tartoznak. Ezeken a szemináriumokon lehetőség nyílik arra, hogy az előadáson már érintett témákat alaposabban szemügyre vehessük, vagy további segítséget kapjunk egy-egy anyagrész elmélyítéséhez. Véleményem szerint ezek a szemináriumok azért is nyújtanak sokat a hallgatóknak, mert bizonyos, esetleg az előadásokon nem érintett, de a vizsgákon felbukkanó témaköröket önállóan dolgozhatjuk fel és adhatjuk elő, már ezekkel az apróbb kihívásokkal is fejlesztve a jogászi hivatáshoz elengedhetetlen képességeket. Az oktatóktól kapott elismerés, segítség és sok-sok tájékoztatás mind-mind óriási hajtóerő tud lenni a szorgalmi időszak alatt. Az oktatókat illetően pedig az az igen szerencsés helyzet áll fenn, hogy az intézményben igen magas a minősített oktatók száma, akik nemcsak az elméletet adják át, hanem arra törekednek, hogy – mivel többen közülük a gyakorlatban is tevékenykednek – tapasztalati ismereteket is nyújtsanak a hallgatóknak mind az előadások, mind a gyakorlatok alkalmával. Az oktatókkal kapcsolatos legnagyobb örömöt számomra az jelentette, amikor a második félévben az oktatók – nagy meglepetésemre – már a nevemen szólítottak. Az, hogy egy oktató akár a folyosón is nevén szólítja a hallgatót és beszélgetést kezdeményez vele, nagy megtiszteltetés. Biztos vagyok benne, hogy ilyen kapcsolat oktató és hallgató között elvétve fordul csak elő a hazai felsőoktatási intézményekben.

Magamból kiindulva azt gondolom, hogy egy elsőéves joghallgató számára az is nagyon fontos, hogy olyan csatornákat is találjon a győri jogi karon, ahol még több segítséget talál, s ezáltal megkönnyítheti az új ismeretek feldolgozását, a jog terminus technikusainak elsajátítását. A szorgalmi időszak alatt az oktatók által kijelölt ajánlott irodalom beszerzésében a jogi szakkönyvtár áll mindenkinek a rendelkezésére, de jogi könyveket, folyóiratokat, különböző adatbázisokat az egyetem központi könyvtárában is lehet találni. Ezeken túl a karon gyakorta rendeznek különféle konferenciákat is, melyek szintén arra hivatottak, hogy tágítsák a hallgatók perspektíváit, hogy megmutassák a jog más és más arcait és megnyilvánulásait a világban. Olykor-olykor a hallgatók is szerepelhetnek előadókként ezen konferenciák alkalmával. Novemberben én is részese lehettem egy ilyen kihívásnak Komáromban, s a referátumra való felkészülésből, a kutatásból szerzett tapasztalatok és a sikerélmény emléke bizony sokat segített akkor, amikor az első vizsgaidőszak küszöbén álltam.

A tehetséges hallgatók támogatásának központja a Batthyány Lajos Szakkollégium, ahová már az első félév végeztével és a megfelelő átlag teljesítésével lehetséges felvételizni. A szakkollégium bensőséges, családias hangulata mellett a legfőbb cél az elhivatott és ambiciózus hallgatók fejlődésének intenzív segítése. A szakkollégium mellett kiemelném a mentor programot, egy olyan sajátos segítségnyújtási formációt, amely az elsőéveseknek már tanulmányaik megkezdésekor adott lehetőségként kínálkozik. A programban minden elsőévest egy-egy felsőbb éves karol fel abból a célból, hogy megkönnyítse számára az első félév nehézségeit.

Mindezen sok izgalmas lehetőséget látva is világosan érzékeltem elsőévesként, hogy a jogi egyetem telis-tele van hatalmas akadályokkal, melyeket lépten-nyomon le kell küzdeni. A zárthelyi dolgozatok és a vizsgák még eddig nem ismert helyzet elé állítottak, a stressz, a félelem és az elvárások hatalmas súlyként nehezednek a vállamra. Az első félév vizsgaidőszakában rendkívül nehéz dolog lavírozni a saját megpróbáltatásaink és a lemorzsolódási arány tapasztalata között. Sajnos gyakori jelenség, hogy az adott évfolyam elveszít néhány embert, mert egyesek nem tudnak igazodni a követelményekhez. Szintén megrázó az a tény, ha a saját baráti körünkben is előfordul ilyesmi. Úgy látom, hogy a sikereket és kudarcokat is könnyebb megélni egy ilyen kis létszámú évfolyamokkal rendelkező intézményben, ahol mindenki ismeri az évfolyamtársait és ahol a hallgatók együtt szurkolnak egymásnak a vizsgák alkalmával, vagy éppen együtt tárgyalják meg a vitás és nehezen érthető anyagrészeket az előadások közötti szünetekben. A kölcsönös segítségnyújtás ugyanis rengeteget tesz azért, hogy a vizsgaidőszak akadályait egy elsőéves sikeresebben tudja venni. Az itt tapasztalt hallgatók közötti kapcsolatokat is tehát a hajtóerő elemeinek egyikének tartom, csakúgy, mint a különféle ösztöndíjak elnyerésének lehetőségét, amely pedig a vizsgákon való kiváló helytállás kritériumát kívánja meg.

Az említett pozitívumok sorát bővíti még az is, hogy egyetemünk egy egyébként is fejlődőképes városban helyezkedik el, a „Találkozások Városában”. Győr és az egyetem elhelyezkedése infrastrukturális szempontból is rendkívül optimális, az egyetemi programok (koncertek, kiállítások, sport, stb.) pedig a kikapcsolódásban segítik a hallgatókat. Szükség is van a kikapcsolódásra, hiszen a feszített tempó nem tartható fenn és nem is viselhető el egykönnyen huzamosabb ideig. Természetesen a kitartás is fejlődik a szellem folyamatos művelése mellett, mint ahogyan egyéb más képességeink is csiszolódnak.  Ezzel összefüggésben a legérdekesebb pedig az a tapasztalat volt számomra, hogy első ízben találkoztam a saját határaimmal a vizsgaidőszakok alatt. Ez természetesen arra serkentett, hogy a következő félévekhez mind következetesebben fogjak hozzá, s az előre tervezés és alaposság valóban nagyobb biztonságérzetet nyújtanak - ezt így, két félév elvégeztével is éreztem.

Elsőéves élményeim visszaigazolták azt a sok jót, amit a győri jogi karról hallottam. Örömmel konstatálom azt, hogy a küzdelemnek és sok tanulásnak igenis itt is lehet gyümölcse, mint ahogyan a középiskolában is lehetett. A kiváló eredménnyel végző felsőbb évesek pedig minduntalan alátámasztják a mondást: ’nil difficile volenti’, vagyis ’semmi sem nehéz annak, aki akarja’. A célunk, vagyis a jogi egyetem sikeres elvégzése, közös – az erre vonatkozó élő példák pedig mintaként szolgálnak mindannyiunk számára. Azt hiszem ez és az itteni jogi kar erősségei adta keret biztosítják e célunk teljesítését.

 

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 
Munkaszüneti nap 2017. október 23.
Elektronikus ZH nap 2017. október 25.
Városi Gyásznap 2017. október 26.
Világpoltika 2017 - Nyugaton a helyzet változatlan 2017. október 26. 17:15 - 18:45