Karunk oktatójának elismerése - Honvédelemért Kitüntető Cím III. fokozat

2018. május 15-én a Stefánia Palotában tartott Honvédelem Napja központi rendezvényén a honvédelem érdekében végzett kiemelkedő tevékenysége, áldozato...

Karunk oktatójának elismerése - Honvédelemért Kitüntető Cím III. fokozat

Győri sikerek az Országos Büntetőjogi Perbeszédversenyen

Idén az ország jogi karainak ‎delegált hallgatói ismételten összemérték tudásukat ügyészi és védői kategóriában az Országos Büntetőjogi Perbeszédverse...

Győri sikerek az Országos Büntetőjogi Perbeszédversenyen

PÁLYAORIENTÁCIÓS NAP

A Széchenyi István Egyetem 2018. április 27-én rendezte meg a középiskolásoknak szóló TechTogether Junior Győr Pályaorientációs Napot, amelyen a diá...

PÁLYAORIENTÁCIÓS NAP

Hallgatóink kiemelkedően sikeres szereplése az Országos Nemzetközi Jogi Jogesetmegoldó Versenyen

2018. május 7-én került sor a VIII. Országos Nemzetközi Jogi Jogesetmegoldó Verseny szóbeli döntőjére. A hagyományoknak megfelelően az országos dönt...

Hallgatóink kiemelkedően sikeres szereplése az Országos Nemzetközi Jogi Jogesetmegoldó Versenyen

IM Kutatási és Oktatásfejlesztési Programok támogatása

Az Igazságügyi Minisztérium által támogatott kutatási és oktatásfejlesztési programok

Az Igazságügyi Minisztérium a „Jogászképzés színvonalának emelését célzó programok” keretében a 2016/2017-es tanévben a következő oktatói – hallgatói közös kutatás és oktatásfejlesztési programok megvalósításához nyújt támogatást:

 

1. A „közérdek” jogelméleti, jogdogmatikai megközelítése és közjogi szabályozási kérdései  
  Alkotmányjogi és Politikatudományi Tanszék  
  Stumpf István Bevezető tanulmány
Tulajdonjog-korlátozás közérdekű igazolásának alapjogi kérdései
  Smuk Péter Közérdek és véleményszabadság
A közérdekből nyilvános és közérdekből titkos adatok
  Karácsony Gergely Az állam és határai – a szuverenitás és az államhatárok kapcsolata.
Állami működés a köz- és magánérdek határán: közérdek és közfeladatok – a felsőoktatás területén érvényesülő állami beavatkozás mikéntjei és miértjei nemzetközi összehasonlításban.
  Erdős Csaba Közérdek a törvényalkotásban
  Váczi Péter Közérdekre hivatkozás a strasbourgi esetjogban
  Stipkovics Tamás (hallgató) A jogalkotással okozott kár vizsgálata esettanulmányok segítségével
  Balogh Norbert (hallgató) A tulajdonjog védelme és a közérdek
  Tóth Anna (hallgató) Az információszabadság európai standardjai és a közérdekkel indokolt titkok köre
  Mravik Balázs Áron (hallgató) Közérdek a nemzetközi emberi jogi bíráskodásban.
  Sebestyén Lili Dóra (hallgató) Az államhatárok jelentősége és a szuverenitás területi hatályának egyes kérdései.
  Bartakovics Lilla (hallgató)  A közérdek megjelenése a Médiatanács határozataiban
  Jogelméleti Tanszék  
  Szigeti Péter A minden egyes akaratától az általános akaratig vezető út (J. J. Rousseau - G.W. F. Hegel - R. Pound  és a Public choice elméletek megoldásai)
Összefoglaló tanulmány
  Takács Péter A közjó, a közakarat és a közérdek az állam kontextusában
Összefoglaló tanulmány
  Egresi Katalin A közérdek fogalmának jelentésváltozásai történeti síkon
  Pongrácz Alex Kinek az álma múlik a közérdeken?" - Avagy az állam gazdaságpolitikai szerepvállalásának trendfordulói az abszolutizmustól a neoliberális versenyállamig és tovább…
  Varga Adrián (hallgató) A szociális piacgazdaság és a közérdek összefüggései a német és a magyar példa bemutatásán keresztül
  Farkas Alexandra A közérdek fogalma az Alkotmánybíróság gyakorlatában - a közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez való jog vonatkozásában
  Lipták Laura Martina (hallgató) Az ügyészség közérdekvédelmi funkciója
  Szijártó Tamara (hallgató) A közjó, a közérdek és a közakarat fogalmának megjelenése az EJEB és az Európai Unió Bírósága  joggyakorlatában. 
  Kőfalvi Martin (hallgató) A közérdekűség megjelenése a kisajátítási perek joggyakorlatában
  Közigazgatási és Pénzügyi Jogi Tanszék  
  Kálmán János A közérdek és a pénzügyi stabilitás – A közérdek megjelenése a pénzügyi közvetítőrendszer makroprudenciális felügyeletében
  Bende Szabó Gábor Közérdek és nyilvánosság a köztulajdonban álló, de az államháztartás körébe nem tartozó szervezetek (gazdasági társaságok, alapítványok, stb.) működése körében de lege lata és de lege ferenda.
  Pardavi László Közérdek a közbevételi jogban. Az adópolitika céljainak változása. Aközteherviselés újragondolása.
  Hulkó Gábor A médiafelügyeleti hatóság függetlensége, mint közérdekvédelmi eszköz (A visegrádi országok médiaigazgatásának szervezeti, pénzügyi és hatásköri függetlensége)  Eljárási alapelvek és közérdekvédelem a médiatanács eljárásaiban
  Lapsánszky András A médiafelügyeleti hatóság függetlensége, mint közérdekvédelmi eszköz (A hazai médiaigazgatás szervezeti, pénzügyi és hatásköri függetlensége)
     
  Király Péter Bálint (hallgató) A közérdek érvényesítésének eszközei a makroprudenciális politikában.
  Nemzetközi Köz- és Magánjogi Tanszék  
  Horváthy Balázs A közérdek koncepciója az Európai Unió jogában. Elméleti és fogalmi alapok. 
  Knapp László A közérdek kategóriájának megjelenése az uniós jogban és szakpolitikákban. 
  Horváth Balázs András (hallgató) A közérdek koncepciója az Európai Unió jogában (A környezetvédelemhez kapcsolódó közérdek az uniós jog és az Európai Bíróság gyakorlatának függvényében). 
     
2. A magánjogi felelősségi rendszer változásai.  Hasonlóságok és különbségek a magánjogi felelősség  kritérium-, értelmezési-  és jogkövetkezményi rendszerében  
  Lévayné Fazekas Judit Kontraktuális és deliktuális felelősség viszonya – Non cumul elv
  Szegedi András Helytállás és polgári jogi felelősség társasági jogi aspektusai 
  Ferencz Jácint A munkáltatói kárfelelősség szabályozása, tekintettel a veszélyes üzem polgári jogi felelősségére
  Horváth Gergely A polgári jogi felelősség agrárjogi, illetve környezetjogi vonatkozásai
  Göndör Éva A vezető tisztségviselő munkajogi felelőssége
  Herédi Erika Közhatalmi jogkörben okozott kárért való felelősség
  Reiderné Bánki Erika A polgári jogi felelősség és helytállás családi jog körében történő alkalmazása a rendelkezési jog gyakorlásából eredő felelősség tekintetében
  Menyhárt Ádám Magánjogi  felelősség történeti  feldolgozása 
  Szalai Péter Az ügyvédi felelősség sajátosságai
  Szalay Gyula Utazás a senkiföldjén, avagy az új Ptk. és a fuvarozói felelősség.
  Kőhidi Ákos Deliktuális felelősség – Veszélyes üzemi felelősség fogalmi, technikai elemei.
  Keserű Barna Arnold A kár fogalmának és a kár megtérítésének szabályai a szellemi tulajdonjoggal kapcsolatos jogvitákban.
  Kovács Viktória A tengeri fuvarozói felelősség változásai. 
  Csitei Béla Kontraktuális és deliktuális felelősség viszonya – Non cumul elv. Az egészségügyi szolgáltatók felelőssége
  Trenyisán Máté Előreláthatósági klauzula a munkajogban.
  Horváth Balázs A felelősség megítélése a környezetet ért káros magatartások tekintetében.
  Mitring Anna A rendőröket megillető személyiségvédelem határai: a képmáshoz való joguk megsértéséért való felelősség
     
3. A kötelmi jog általános részi szabályainak tudományos és oktatási célú elemzése  
  Lévayné Fazekas Judit A kötelmi jogról és a szerződésről I. (kötelmek közös szabályai); hibás teljesítés, termékfelelősség
  Menyhárt Ádám A kötelmi jogról és a szerződésről II. (a szerződés általános szabályai); A szerződés létrejötte és érvénytelensége, a szerződés tárgya és tartalma, a szerződés módosítása és megszüntetése, szerződésszegés (kivéve a hibás teljesítést).
  Kőhidi Ákos Felelősség szerződésen kívül okozott károkért; A kártérítési felelősség általános és közös szabályai, a felelősség egyes esetei (kivéve a termékfelelősséget).
     
4. Aktuális kihívások és megoldási lehetőségek a büntető eljárásjogban  
  Bartkó Róbert Perjogi anomáliák és megoldási javaslatok az új Be. kodifikációval összefüggésben
  Kovács Gábor A szakértői bizonyítás az új Büntetőeljárási törvény tervezetében
  Németh Imre A sértett eljárásjogi helyzete az új Be. kódexben.
Bizonyítási teher alakulása a Be koncepcióban.
  Nagy Klára Adatvédelmi kérdések az új büntetőeljárási kódex tükrében
  Bencze Krisztina A védő jogállásának változása az új büntető eljárásjogi törvényben.
  Payrich András Az előzetes letartóztatás és alternatívái az új Be. koncepció tükrében
  Jungi Eszter A terhelt eljárásjogi helyzete az új Be. tervezetében
  Horváth Péter A harmadfokú eljárás és a felülvizsgálat kapcsolata az új Be. kódex tükrében
  Czebe András (PhD hallgató) A tanú vallomása, mint bizonyítási eszköz az új Be. kódexben
     
5. Az áruk adásvételéhez kapcsolódó nemzetközi bírósági esetjog  
  Glavanits Judit A nemzetközi adásvételi szerződések nemzetközi és magyar esetjogának összefoglalása tanulmány keretében
  Rigó Erika (PhD hallgató) Nemzetközi bírósági esetjog feldolgozása adatbázis készítéséhez a CISG 1. és 9. cikke körében
  Czebe András (PhD hallgató) A nemzetközi adásvételi szerződések kapcsán fordított jogesetek adatbázisba való rendezése, és elektronikus feltöltése
  Szakály Zsófia (V. évf. hallgató) Nemzetközi bírósági esetjog feldolgozása adatbázis készítéséhez a CISG 35, 38 és 39. cikkéhez kapcsolódóan
  Wellmann Barna Bence (V. évf. hallgató) Nemzetközi bírósági esetjog feldolgozása adatbázis készítéshez a CISG 79. cikkéhez kapcsolódóan
     
6. Lingua iuridica   
  Szoboszlai-Kiss Katalin A jelenleg is használatban lévő joghallgatók számára készült latin nyelvkönyv feladatgyűjteményének kiegészítése
A kutatás irányítása, az elemző szövegek megírása, a szakirodalom feldolgozása
  Busa Réka (PhD hallgató) Segédkezés a  szövegek szerkesztésében, részt vesz a latin feladatgyűjtemény összeállításában, rögzíti a szövegeket elektronikus formában, szerkesztői munkát végez.
     
7. A migrációs kérdések kezelésének módjai. A magyar kivándorlási politika alakulása a dualizmus időszakában.  
  Pálvölgyi Balázs A migrációs kérdések kezelésének módjai. A magyar kivándorlási politika alakulása a dualizmus időszakában.
     
8. A katonai igazságszolgáltatás 50 éve (1900-1949)  
  Kelemen Roland Monográfia készítése a A katonai igazságszolgáltatás 50 éve (1900-1949) tárgyban 
     
9. Jogösszehasonlítás a gyakorlatban  
  Deli Gergely A jogösszehasonlítás módszertani nehézségei, különös tekintettel a német és a magyar  jogintézmények összehasonlítására (A projekt koordinálása, a tansegédlet koncepciójának kidolgozása, a tananyag szerkesztése, kutatószemináriumok tartása)
  Barna Attila A jogösszehasonlítás módszertani nehézségei, különös tekintettel a német és a magyar  jogintézmények összehasonlítására (Szakmai lektorálás, a tansegédlet felülvizsgálata)
  Pálvölgyi Balázs A jogösszehasonlítás módszertani nehézségei, különös tekintettel a német és a magyar  jogintézmények összehasonlítására (Magyar és osztrák összehasonlító kutatások, tansegédletbe háttérnyagok, források gyűjtése)
  Szemánné Deme Andrea (nyelvtanár) A jogösszehasonlítás módszertani nehézségei, különös tekintettel a német és a magyar  jogintézmények összehasonlítására ( az idegen szaknyelvi feladatsorok elkészítésének módszertanát dolgoz

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 
57. IALB Nemzetközi Konferencia 2018. június 17. 00:00 - 2018. június 21. 23:00
Nyári záróvizsga időszak 2018. június 20. 00:00 - 2018. június 29. 01:00
DFK könyvbemutató 2018. június 21. 09:30 - 12:00
Diplomaátadó ünnepély-MUK 2018. június 23. 14:00 - 16:00
Szenátusi ülés 2018. június 25. 14:00 - 16:00