MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI MA

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő
(félév)

M

N

A

munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási

támogatott

4

M

N

K

munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási

260 000 Ft

4

M

L

A

munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási

támogatott

4

M

L

K

munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási

240 000 Ft

4


Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: 

a munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási alapképzési szak, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű munkaügyi kapcsolatok és társadalombiztosítási alapképzési szak.

Ha más szakon szerezted diplomádat, előzetes kreditelismerésre lesz szükséged. A mesterképzésben való részvétel feltétele 60 kredit megszerzése az alábbi ismeretkörökből:

  • társadalomtudományi ismeretek
  • állam- és jogtudományi alapismeretek
  • általános igazgatási ismeretek
  • szakigazgatási ismeretek
  • pénzügyi-közgazdasági ismeretek
  • közszolgálati és munkajogi ismeretek
  • menedzsment ismeretek
  • európai uniós ismeretek
  • munkaügyi kapcsolatok ismeretek
  • társadalombiztosítási-szociális jogi ismeretek

„Kreditelismerési kérelem” nyomtatvány a felveteli.sze.hu oldalról tölthető le.

 

Nyelvvizsga

Kimeneti nyelvek a tanulmányaikat 2016/17/1-ben, vagy azt követően megkezdett hallgatók számára (SZE-TVSz 11. sz. melléklet (1)).

Egy élő idegen nyelvből középfokú (B2) komplex nyelvvizsga, mely a 18/2016 (VII.5.), ill. a 8/2013 (I.30.) EMMI rendeletben (KKK) meghatározott.

 

A képzésről

A képzés célja olyan szakemberek képzése a munkaügy és a társadalombiztosítás területén, akik jogi és szakmai ismereteik birtokában alkalmasak arra, hogy közreműködjenek a hazai és nemzetközi munkaügyi kapcsolatok alakításában, társadalombiztosítási és egyéb szociális biztonsággal kapcsolatos ügyek intézésében. A végzettek megfelelő szakmai és vezetői felkészültséggel rendelkeznek, valamint megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.

 

A mesterképzési szakon végzettek ismerik:

- a kapcsolódó alapjogok hazai és nemzetközi rendszerét, sajátosságait,

- a munka- és szociális jogi ügyekben eljáró nemzetközi bíróságok struktúráját és fontosabb eljárási szabályait,

- az egyenlő bánásmód hazai és nemzetközi szabályozását, a vonatkozó fontosabb bírói esetjogot,

- az EU szociálpolitikáját,

- a szakhoz kötődő migrációs jelenségek mechanizmusait és szabályait,

- a vállalatok, szervezetek minőségirányítási rendszerét,

- a vállalatok belső stratégiai felépítését, irányítását, mechanizmusait,

- az üzleti tervezés folyamatait és rendszerét,

- a munkaügyi és szociális igazgatási rendszer fontosabb informatikai hátterét,

- a szociális és munkaügyi szakigazgatás struktúráját, működési szabályait,

- a munkanélküliség hazai kezelésének rendszerét, sajátosságait,

- a munkahelyi egészség és biztonság gyakorlati kérdéseit,

- a vonatkozó pénzügyi és adójogi ismereteket;

- a kollektív tárgyalás és alku folyamatának előkészítési, tervezési feladatait,

- a kollektív tárgyalás és alku folyamatában a szakértői és tanácsadói közreműködés szabályait és feladatait,

- a makro- és mezoszintű érdekegyeztetés intézményeit,

- a munkaügyi konfliktusok és viták jellemzőit, az optimális vitarendezési eszközöket és eljárásokat,

- a vállalatok, költségvetési intézmények szintjén működő különböző érdekegyeztetési fórumokat, azok létrehozásának módszertanát, eljárási szabályainak kidolgozását,

- a munkavállalói, munkáltatói érdekképviseletek, képviseletek tevékenységének szervezési elméletét és gyakorlatát,

- az állam munkaügyi kapcsolatokat szabályozó tevékenységének tervezési és végrehajtási feladatait,

- a munkavédelem, a munkaerő-piaci politikák, a foglalkoztatáspolitika, a munkavállalók és a munkáltatók érdekképviseleti szervei közti munkaügyi kapcsolatok rendjét és azok betartásának ellenőrzési eszközeit,

- az Európai Unió csúcsszintű és az ágazati szociális párbeszéd hátterét;

 

A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:

- az alapjogok megértésére, és annak logikai rendszerén alapuló szabályozás előkészítésre,

- a minőségirányítási standardok alkalmazására, minőségirányítási folyamatok megszervezésére, lebonyolítására és ellenőrzésére,

- a vállalatok hatékony stratégiai szervezésére,

- a munkaügyi és szociális igazgatási rendszer fontosabb informatikai programjainak alkalmazására,

- mind a szociális, mind a munkaügyi szakigazgatás erősségeinek és hiányosságainak felismerésére, szervezeti összekapcsolódások átlátására és a szervezeti elméleti tudás magabiztos gyakorlati alkalmazására,

- az EU szociálpolitikájának részletszabályainak komplex rendszerű áttekintésére, bírósági esetjog ismeretére és alkalmazására, valamint az ellátásokhoz kapcsolható formanyomtatványok használatára,

- a szakhoz kötődő migrációs szabályok alkalmazására és e témakörhöz tartozó tanácsadásra,

- a munkanélküliség kezelését szolgáló rendszer átfogó ismeretére, a kapcsolódó gyakorlati ismeretek alkalmazására,

- munkahelyi egészség- és biztonságvédelem gyakorlati kialakítására, a kockázatok felismerésére és elhárítására.

- a szakirányokhoz kapcsolódó pénzügyi és adójogi ismeretek gyakorlati használatára,

- egyenlő bánásmód hazai és nemzetközi bírói esetjogának elemző, kritikai alkalmazására;

- a konfliktuskezelő módszerek alkalmazására,

- az emberi erőforrás menedzsment, a minőségbiztosítás területén, valamint munkaügyi, személyügyi kutatási feladatok ellátására, az eredmények nemzetközi és hazai szakmai fórumokon történő prezentálására és közlésére,

- a munkaügyi kapcsolatokkal foglalkozó szakirodalomban történő megfelelő tájékozódásra, annak értő és kritikai feldolgozására,

- a munkaügyi kapcsolatok folyamataiban tervező, szervező, elemző, értékelő munkakörökben való tevékenységre,

- a foglalkoztatással összefüggő szabályok adaptálására és alkotó továbbfejlesztésére,

- a munkahelyi belső szabályzatok kialakításában, a munkaügyi nyilvántartások megalkotásában, vezetésében való aktív részvételre,

- a munkaügyi kapcsolatok és a személyügyi feladatok menedzselésére,

- munkajogi jogalkalmazásra és tanácsadásra.

 

A képzés mindkét részterületén a jó szakember alapos és precíz, képes követni a változó jogszabályi környezet – olykor hektikus – mozgásait, ugyanakkor empatikus és méltányos is. Ismeri a rá vonatkozó szabályokat, de ez nem vezet szűklátókörűséghez, hanem képes a saját feladatát szélesebb perspektívában elhelyezve kezelni.

Egyediségét egyrészt az egyetem és Győr városának meghatározó tulajdonságai, különleges adottságai biztosítják. Másrészt a képzésben a vonatkozó szakterületek legjobbjait vonultatjuk fel az oktatói gárdában, akik nemcsak elméleti, hanem jelentős gyakorlati ismeretekkel és tapasztalatokkal rendelkeznek. Ebből kifolyólag a képzésünk kifejezetten pragmatikus, amely a hallgatót jobban hozzásegíti a munkaerőpiacon való helytállásra. A hallgatók olyan környezetben és feltételek között tanulhatnak, amelyre méltán vagyunk büszkék, akár a campust, akár a várost nézzük.

Oktatóink gyakorló szakemberek is, akik közvetlen kapcsolatot ápolnak hallgatóinkkal. A gyakorlati képzés elemei közé tartozik, hogy minden főtárgy mellett szemináriumi foglalkozásokat is tartunk.  A kötelező szakmai gyakorlat és a kis képzési létszámkeret elősegítik a hallgatók megfelelő felkészítését a későbbi munkavállalásra.

A kar informatikai ellátottsága kiváló, jogi szakkönyvtárunk segíti a tanulmányokat, a tudományos munkát. A Batthyány Lajos Szakkollégium tagjaként magas színvonalú tudományos élet részeseivé válhatnak hallgatóink, akik közül a jó tanulmányi eredményt elérők széles körű ösztöndíjakban részesülhetnek.

 

Továbbtanulás

Végzett hallgatóink számára lehetőséget kínálunk a továbbtanulásra is. Jogász osztatlan képzésünk, valamint az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola posztgraduális doktori képzése egyaránt elérhetőek.

 

Elhelyezkedés

A szak elvégzése után egyrészt a közigazgatásban kínálkoznak stabilnak mondható lehetőségek (TB- és nyugdíjszervek, önkormányzatok, stb.), másrészt a reálszféra is jelentős felvevőpiac lehet (munkaügyi ügyintéző és vezető, HR-vezető, stb.) friss diplomásaink számára.

Hallgatóink cégeknél is és a közigazgatásban is elhelyezkedhetnek. A cégeket illetően elsősorban a környéken működő kis- és közepes méretű vállalkozásoknál számíthatnak elhelyezkedésre, illetve a régióban működő nagyvállalatok szintén potenciális munkaadók lehetnek.

 

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Események

Levelező tagozat óráinak időpontja 2021. május 14. - 2021. május 15.
Elektronikus ZH nap 2021. május 14.
Sóti Attila értekezésének védése 2021. május 20. 13:00 - 14:30