Személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatási BA; Igazságügyi Igazgatási BA 2023-tól

 

Tájékoztató
szakmai gyakorlatról
Igazságügyi igazgatási BA szak

Személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatási BA szak

Figyelem! Változás! A 2023/2024 tanévtől a neptunban lévő kurzust is kell felvenni a szakmai gyakorlat teljesítéséhez!

 

 

Az igazságügyi igazgatási alapszak és a személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatási alapszak hallgatóinak a tantervben előírt szakmai gyakorlatot kell teljesíteniük az abszolutórium feltételeként. Az alábbi tájékoztató az ezzel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat foglalja össze.

 

Vonatkozó jogszabályok és szabályzatok:

 • a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.);
 • a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet;
 • a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és az új képzések létesítéséről szóló 65/2021. ITM rendelet – azoknak, akik a 2017/2018-as tanévben, vagy azt követően kezdik meg tanulmányaikat;
 • az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. OM rendelet – azoknak, akik legkésőbb a 2016/2017-es tanévben kezdték meg tanulmányaikat;
 • a felsőoktatási szakképzések, az alap-és mesterképzések, valamint hitéleti képzések képzési és kimeneti követelményei (KKK);
 • a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal szakmai gyakorlóhelyként működéséről szóló 1/2018. (I. 24.) OBH elnöki ajánlás;
 • a Széchenyi István Egyetem mindenkor hatályos Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (TVSZ).

 

Az igazságügyi igazgatási szakra vonatkozó információk:

 • nappali és levelező tagozaton egyaránt a tantervben előírt 40 órás szakmai gyakorlatot kell teljesíteniük az abszolutórium feltételeként.
 • a szakmai gyakorlat időtartama a nappali és levelező képzésben résztvevő hallgatók esetében azonos.
 • a szakmai gyakorlat az ügyvédi, közigazgatási, bírói, ügyészi feladatok ellátásához kapcsolódó szervezeteknél, intézményekben; a kapcsolódó szakterületeken teljesíthető.
 • a szakmai gyakorlat csak olyan időszakban teljesíthető, amikor nem ütközik óralátogatási kötelezettséggel.

 

személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatási alapszakra vonatkozó információk:

 • ha legkésőbb 2016/2017. tanévben kezdték meg tanulmányaikat, nappali és levelező tagozaton egyaránt 4 hét szakmai gyakorlatot kell teljesíteniük.
 • ha 2017/2018. tanévben, vagy azt követően kezdik meg tanulmányaikat, nappali és levelező tagozaton egyaránt 3 hét szakmai gyakorlatot kell teljesíteniük.
 • a szakmai gyakorlat a munkajog, munkaügyi kapcsolatok, a társadalombiztosítás, a szociális ellátás intézményeiben, szervezeteiben; a kapcsolódó szakterületeken teljesíthető.
 • a szakmai gyakorlat időtartama a nappali és levelező képzésben résztvevő hallgatók esetében azonos.
 • a szakmai gyakorlat csak olyan időszakban teljesíthető, amikor nem ütközik óralátogatási kötelezettséggel.

 

A szakmai gyakorlat megkezdésének feltételei és értékelésének eljárásrendje:

 • Az előtanulmányi feltételek teljesítése és erről való meggyőződés.
 • Kapcsolatfelvétel a fogadó intézménnyel. A szakmai gyakorlóhellyel a kapcsolatot a hallgatónak egyénileg kell felvennie.
 • A bírósághoz történő jelentkezés során e nyomtatványt kell kitölteni és megküldeni arra a bíróságra, ahol a szakmai gyakorlatát teljesíteni kívánja a hallgató.
 • A gyakorlóhely szándéknyilatkozatát tartalmazó szakmai gyakorlat jelentkezési lapot 2 példányban, aláírva kell leadni a gyakorlat megkezdése előtt a Dékáni Titkárságra (J6 iroda) vagy a Kar bejáratánál elhelyezett gyűjtőládába.
 • A szakmai gyakorlatokért felelős oktató aláírja a jelentkezési lapot, amivel a gyakorlóhely megfelelőségét tanúsítja.
 • A szakmai gyakorlat teljesítését a „Beszámoló és a fogadó intézmény általi értékelés”elnevezésű nyomtatvánnyal igazolja a gyakorlóhely. E nyomtatványt számítógéppel ki kell tölteni és 1 példányban, a mentor által aláírva, a fogadó intézmény pecsétjével ellátva kell a Dékáni Titkárságra (J6 iroda) benyújtani vagy a Kar bejáratánál elhelyezett gyűjtőládába elhelyezni, az adott félévi vizsgaidőszak végét megelező hét végéig.
 • A szakmai gyakorlat kurzus felvétele a Neptunban (a gyakorlatot követő félévre – pl. nyári szünetben teljesített gyakorlat esetén az azt követő őszi szemeszterben).

 

 

A szakmai gyakorlat szervezésével kapcsolatos további kérdésekben dr. Borsa Dominika egyetemi tanársegéd, szakmai gyakorlatokért felelős oktató áll a hallgatók és a fogadó intézmények rendelkezésére a szakmai.gyakorlat.dfk@sze.hu címen.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Események