Jogi asszisztens szakmai gyakorlat

Tájékoztató
szakmai gyakorlatról
Jogi felsőoktatási szakképzés

A Jogi asszisztens felsőoktatási szakképzés tanterve és a jogszabályok szerint a jogi asszisztens szak hallgatói a szakmai gyakorlatot a negyedik félévben, a jogászi szakterületekhez igazodó képzésnek megfelelően, a jogászi szakterületek különböző intézményeiben egymást követő gyakorlatok szerint teljesítik. Az alábbi tájékoztató az ezzel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat foglalja össze.

Vonatkozó jogszabályok és szabályzatok:

 • 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról (Nftv.);
 • 87/2015. (IV.9.) Korm. rendelet a a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról;
 • 230/2012. Korm. rendelet a szakmai gyakorlatokról;
 • 65/2021. ITM rendelet;
 • A Széchenyi István Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (TVSZ).

A szakmai gyakorlat célja:

A szakmai gyakorlat célja, hogy a jogi asszisztensi felsőoktatási szakképzésben résztvevő hallgatók gyakorlatot szerezzenek az igazságügyi és más jogi feladatok ellátását szolgáló tevékenységek körében, továbbá az igazságügy, valamint a közigazgatás szervezetére és ügyvitelére vonatkozó ismereteik birtokában alkalmasakká váljanak arra, hogy közreműködjenek a döntések előkészítésében és végrehajtásában.


A szakmai gyakorlat rendje:

Intézmények

Rendeletben előírt óraszám

Javasolt gyakorlati idő (hét)

teljes idejű képzés

részidejű képzés

teljes idejű képzés

részidejű képzés

bíróság

140

55

4

1,5

ügyészség

140

55

4

1,5

ügyvédi iroda

70

40

2

1

közigazgatás (államigazgatás és önkormányzat)

210

90

6

2

ÖSSZESEN

560

240

16

6

 

Részidejű képzés esetén a szakmai gyakorlat legalább 240 óra, amely időtartam alatt legalább három hét gyakorlatot egybefüggően kell megszervezni.

Az ügyvédeknek nem kötelessége szakmai gyakorlatra jelentkező hallgatót fogadni.

A szakmai gyakorlat megkezdésének feltételei:

 • az előtanulmányi követelmények teljesítése;
 • szakmai gyakorlatra vonatkozó együttműködési megállapodás az Egyetem és a szakmai gyakorlóhely között.

A szakmai gyakorlat teljesítésének időszaka:

 • A szakmai gyakorlat csak olyan időszakban teljesíthető, amikor nem ütközik óralátogatási kötelezettséggel (vagyis szorgalmi időszakban nappali tagozatos hallgatók esetén kizárólag egyéni tanrend esetében).
 • Szakmai gyakorlatként a jelen leírásban szereplő eljárásrend alapján teljesített gyakorlat ismerhető el, tehát ezt megelőzően szerzett tapasztalat nem jogosít szakmai gyakorlat elismerésre.

A szakmai gyakorlat keretében végzett munka díjazása:

 • A szakmai gyakorlatot teljesítő hallgató foglalkoztatására költségvetési szervnél hallgatói munkaszerződés és díjazás nélkül is sor kerülhet.
 • Az ügyvédi irodában szakmai gyakorlatot teljesítő hallgatóval a szakmai gyakorlóhely hallgatói munkaszerződést köt és a hallgatót díjazás illetheti, illetve a hat hét időtartamot elérő egybefüggő gyakorlat ideje alatt díjazás illeti, amelynek mértéke legalább a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) hatvanöt százaléka.
 • A díjat minden esetben a szakmai gyakorlóhely fizeti.
 • Azon munkáltatónál végzett szakmai gyakorlat esetén, amelynél a hallgató foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban áll, hallgatói munkaszerződést nem szükséges megkötni.

A szakmai gyakorlatra való jelentkezés:

 • Az előtanulmányi feltételek teljesítése és erről való meggyőződés.
 • Kapcsolatfelvétel a fogadó intézménnyel.
 • A szakmai gyakorlóhelyekkel a kapcsolatot a hallgatóknak egyénileg kell felvennie, kivéve a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség alá tartozó járási ügyészségeket.
 • Amennyiben a hallgató a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség alá tartozó járási ügyészségeken kívánja teljesíteni a szakmai gyakorlatát, legkésőbb október 31. napjáig a szakmai.gyakorlat.dfk@sze.hu e-mail címre küldött levélben jelezze ez iránti igényét az alábbi adatok megadásával: név, telefonszám, e-mail cím, lakcím, s annak megjelölése, hogy mely városban kívánja a gyakorlatot tölteni (Győr, Mosonmagyaróvár, Sopron). Az ő jelentkezésüket az egyetem továbbítja a főügyészség felé.
 • A bíróságokhoz történtő jelentkezés során e nyomtatványt kell kitölteni és megküldeni arra a bíróságra, ahol a szakmai gyakorlatukat teljesíteni kívánják.
 • A kari nyilvántartásból annak ellenőrzése, hogy a fogadó intézmény és az Egyetem között létrejött-e együttműködési megállapodás.
  • Ha a fogadó intézmény és az Egyetem rendelkezik együttműködési megállapodással NEM KELL ÚJABB együttműködési megállapodást kötni, csak a fogadó intézmény szándéknyilatkozatát tartalmazó jelentkezési lapot kell számítógéppel kitölteni, 2 példányban kétoldalasan kinyomtatni, ellátni a hallgató aláírásával és a fogadó intézmény cégszerű aláírásával. A jelentkezési lap két kitöltött, aláírt példányát a nappali tagozatos hallgatóknak a Dékáni Titkárságon (J6 iroda), a levelező tagozatos hallgatóknak a Kar bejáratánál elhelyezett gyűjtőládába kell leadnia.
  • Ha a fogadó intézmény és az Egyetem nem rendelkezik együttműködési megállapodással: a fogadó intézmény és az Egyetem közti együttműködési megállapodás 2, számítógéppel kitöltött, a fogadó intézmény részéről aláírt példányát kell eljuttatni a Dékáni Titkárságra. Ehhez az alábbi megállapodás minták – attól függően, hogy költségvetési szervnél vagy nem költségvetési szervnél kívánják-e letölteni a gyakorlatot – használatát javasoljuk. Amennyiben az együttműködési mintamegállapodás módosítását kezdeményezné a fogadó intézmény, kérjük, hogy a szakmai gyakorlatokért felelős oktatóval vegyék fel a kapcsolatot. A hallgató feladata annak tisztázása, hogy az együttműködési megállapodást az intézmény közvetlenül küldi-e meg a Dékáni Titkárságra, vagy a hallgatónak kell azt eljuttatnia oda. 


A szakmai gyakorlat teljesítésének és értékelésének eljárásrendje:

 • A szakmai gyakorlat teljesítésének igazolásához e nyomtatványt kell kitölteni és egy példányban a Tanulmányi Osztályon legkésőbb a II. félévet követő vizsgaidőszak 15. napjáig leadni.
 • A levelező tagozatos hallgatóknak a nyomtatványt a Kar bejáratánál elhelyezett gyűjtőládába kell leadnia.
 • A szakmai gyakorlat teljesítésének igazolásához szükséges „Beszámoló és a fogadó intézmény általi értékelés” elnevezésű dokumentum kitöltéséhez mintát készítettünk, amely segítségükre lehet a kitöltésben.
 • Kérjük, hogy a minta segítségével készítsék el beszámolójukat a szakmai gyakorlaton elvégzett feladatokról és ne a mintát nyújtsák be.

A szakmai gyakorlat szervezésével kapcsolatos további kérdésekben Dr. Trenyisán-Papp Nikolett egyetemi tanársegéd, szakmai gyakorlatokért felelős oktató áll a hallgatók és a fogadó intézmények rendelkezésére a szakmai.gyakorlat.dfk@sze.hu címen.

 

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Események

Dr. Zalahegyi Zoltán munkahelyi vitája 2023. február 8. 14:00 - 15:00
AK, ESK diplomaátadó 2023. február 17. 14:00 - 16:00
DFK diplomaátadó 2023. február 18. 10:00 - 12:00