Jogi asszisztens szakmai gyakorlat 2023-tól

Tájékoztató
szakmai gyakorlatról
Jogi felsőoktatási szakképzés

A jogi asszisztens felsőoktatási szakképzés tanterve és a jogszabályok szerint a jogi asszisztens szak hallgatói a szakmai gyakorlatot a negyedik félévben, a jogászi szakterületekhez igazodó képzésnek megfelelően, a jogászi szakterületek különböző intézményeiben egymást követő gyakorlatok szerint teljesítik. Az alábbi tájékoztató az ezzel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat foglalja össze.

Vonatkozó jogszabályok és szabályzatok:

 • a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.);
 • a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. Korm. rendelet;
 • a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és az új képzések létesítéséről szóló 65/2021. ITM rendelet – azoknak, akik a 2017/2018-as tanévben, vagy azt követően kezdik meg tanulmányaikat;
 • az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. OM rendelet – azoknak, akik legkésőbb a 2016/2017-es tanévben kezdték meg tanulmányaikat;
 • a felsőoktatási szakképzések, az alap-és mesterképzések, valamint hitéleti képzések képzési és kimeneti követelményei (KKK);
 • a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal szakmai gyakorlóhelyként működéséről szóló 1/2018. (I. 24.) OBH elnöki ajánlás;
 • a Széchenyi István Egyetem mindenkor hatályos Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (TVSZ).

 

A szakmai gyakorlat célja:

 • hogy a jogi asszisztensi felsőoktatási szakképzésben résztvevő hallgatók gyakorlatot szerezzenek az igazságügyi és más jogi feladatok ellátását szolgáló tevékenységek körében; továbbá az igazságügy, valamint a közigazgatás szervezetére és ügyvitelére vonatkozó ismereteik birtokában alkalmasakká váljanak arra, hogy közreműködjenek a döntések előkészítésében és végrehajtásában.

 

 

 


A szakmai gyakorlat rendje:

Intézmények

Rendeletben előírt óraszám

Javasolt gyakorlati idő (hét)

teljes idejű (nappali) képzés

részidejű (levelező) képzés

teljes idejű (nappali) képzés

részidejű (levelező) képzés

bíróság

140

55

4

1,5

ügyészség

140

55

4

1,5

ügyvédi iroda

70

40

2

1

közigazgatás (államigazgatás és önkormányzat)

210

90

6

2

ÖSSZESEN

560

240

16

6

 

 • Részidejű képzés esetén a szakmai gyakorlat legalább 240 óra, amely időtartam alatt legalább 3 hét gyakorlatot egybefüggően kell megszervezni.
 • Az ügyvédeknek nem kötelessége szakmai gyakorlatra jelentkező hallgatót fogadni.
 • A szakmai gyakorlat csak olyan időszakban teljesíthető, amikor nem ütközik óralátogatási kötelezettséggel.

 

A szakmai gyakorlatra való jelentkezés:

 • Az előtanulmányi feltételek teljesítése és erről való meggyőződés.
 • Kapcsolatfelvétel a fogadó intézménnyel. A szakmai gyakorlóhelyekkel a kapcsolatot a hallgatóknak egyénileg kell felvennie, kivéve, ha jelentkező a szakmai gyakorlatot a Győr-Moson-Sopron Vármegyén belüli bíróságnál vagy ügyészségnél kívánja teljesíteni,
 • Amennyiben a hallgató a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség alá tartozó járási ügyészségeken kívánja teljesíteni a szakmai gyakorlatát, őszi félévben legkésőbb szeptember 10. napjáig, tavaszi félévben legkésőbb január 20. napjáig a szakmai.gyakorlat.dfk@sze.hu e-mail címre küldött levélben jelzi ez iránti igényét az alábbi adatok megadásával: név, telefonszám, e-mail cím, lakcím, és annak megjelölése, hogy mely városban kívánja a gyakorlatot tölteni (Győr, Mosonmagyaróvár, Sopron). Ezeket a jelentkezéseket egységesen az Egyetem továbbítja a főügyészség felé.
 • A bíróságokhoz történő jelentkezés során e nyomtatványt kell kitölteni és megküldeni arra a bíróságra, ahol a szakmai gyakorlatát teljesíteni kívánja a hallgató.
 • Annak ellenőrzése, hogy a fogadó intézmény és az Egyetem között létrejött-e együttműködési megállapodás.
 • Ha a fogadó intézmény és az Egyetem rendelkezik együttműködési megállapodással NEM KELL ÚJABB együttműködési megállapodást kötni, csak a fogadó intézmény szándéknyilatkozatát tartalmazó jelentkezési lapot kell számítógéppel kitölteni, 2 példányban kétoldalasan kinyomtatni, ellátni a hallgató aláírásával és a fogadó intézmény cégszerű aláírásával. A jelentkezési lap két kitöltött, aláírt példányát a Dékáni Titkárságon (J6 iroda), vagy a Kar bejáratánál elhelyezett gyűjtőládába kell leadnia a szakmai gyakorlat megkezdése előtt.
 • Ha a fogadó intézmény és az Egyetem nem rendelkezik együttműködési megállapodással: a fogadó intézmény és az Egyetem közti együttműködési megállapodás 2, számítógéppel kitöltött, a fogadó intézmény részéről aláírt példányát kell eljuttatni a Dékáni Titkárságra a szakmai gyakorlat megkezdése előtt. Ehhez az alábbi megállapodás minták – attól függően, hogy költségvetési szervnél vagy nem költségvetési szervnél kívánják-e letölteni a gyakorlatot – használatát javasoljuk. Amennyiben az együttműködési mintamegállapodás módosítását kezdeményezné a fogadó intézmény, kérjük, hogy a szakmai gyakorlatokért felelős oktatóval vegyék fel a kapcsolatot. A hallgató feladata annak tisztázása, hogy az együttműködési megállapodást az intézmény közvetlenül küldi-e meg a Dékáni Titkárságra, vagy a hallgatónak kell azt eljuttatnia oda. 

 

A szakmai gyakorlat keretében végzett munka díjazása:

 • A szakmai gyakorlatot teljesítő hallgató foglalkoztatására költségvetési szervnél hallgatói munkaszerződés és díjazás nélkül is sor kerülhet.
 • Az ügyvédi irodában szakmai gyakorlatot teljesítő hallgatóval a szakmai gyakorlóhely hallgatói munkaszerződést köt és a hallgatót díjazás illetheti, illetve a hat hét időtartamot elérő egybefüggő gyakorlat ideje alatt díjazás illeti, amelynek mértéke legalább a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) hatvanöt százaléka.
 • A díjat minden esetben a szakmai gyakorlóhely fizeti.
 • Azon munkáltatónál végzett szakmai gyakorlat esetén, amelynél a hallgató foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban áll, hallgatói munkaszerződést nem szükséges megkötni.

 

A szakmai gyakorlat teljesítésének és értékelésének eljárásrendje:

 • A gyakorlóhely szándéknyilatkozatát tartalmazó szakmai gyakorlat jelentkezési lapot a szakmai gyakorlatokért felelős oktató aláírja, amivel a gyakorlóhely megfelelőségét tanúsítja.
 • A szakmai gyakorlat teljesítését a „Beszámoló és a fogadó intézmény általi értékelés”elnevezésű nyomtatvánnyal igazolja a gyakorlóhely. E nyomtatványt számítógéppel ki kell tölteni és 1 példányban, a mentor által aláírva, a fogadó intézmény pecsétjével ellátva kell a Dékáni Titkárságra (J6 iroda) benyújtani vagy a Kar bejáratánál elhelyezett gyűjtőládába elhelyezni az adott félévi vizsgaidőszak végét megelező hét végéig.
 • A szakmai gyakorlat teljesítésének igazolásához szükséges „Beszámoló és a fogadó intézmény általi értékelés” elnevezésű dokumentum kitöltéséhez mintát készítettünk, amely segítségükre lehet a kitöltésben.
 • Kérjük, hogy a minta segítségével készítsék el beszámolójukat a szakmai gyakorlaton elvégzett feladatokról és ne a mintát nyújtsák be.
 • A szakmai gyakorlat kurzus felvétele a Neptunban (a gyakorlatot követő félévre – pl. nyári szünetben teljesített gyakorlat esetén az azt követő őszi szemeszterben).A szakmai gyakorlat szervezésével kapcsolatos további kérdésekben dr. Borsa Dominika  egyetemi tanársegéd, szakmai gyakorlatokért felelős oktató áll a hallgatók és a fogadó intézmények rendelkezésére a szakmai.gyakorlat.dfk@sze.hu címen.

 

 

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Események