Kari Záróvizsga-szabályzat Jogász szak

Kari Diplomamunka-készítési és záróvizsga-szabályzat

JOGÁSZ SZAK

 

1. Jelen szabályzat nem ismétli meg a magasabb szintű források rendelkezéseit, erre kizárólag abban az esetben kerül sor, ha az a rendelkezés értelmezéséhez feltétlenül szükséges.

2. Az alábbiakban a szabályzatalkotási munka megkönnyítése érdekében vastag betűvel szedve kiemeltük a TVSZ által kifejezetten a kari szabályozás körébe utalt kérdésköröket.

 

I. A DIPLOMAMUNKA

 1. A diplomamunka elkészítése során a hallgató a témavezető (konzulens) iránymutatása és segítsége mellett önállóan dolgoz fel egy állam- és jogtudományi problémát vagy szabályozási kérdéskört. A diplomamunka elkészítése során a hallgatói munkára és a dolgozatra vonatkozóan a tudományos munka folytatásának és a tudományos közleményeknek a formai és tartalmi, valamint tudományetikai és jogi követelményeit kell figyelembe venni. Így különösen a hivatkozásra, idézésre és a vendégszövegre vonatkozó elvek alkalmazandók.
 2. A diplomamunka készítése során elvárás a hallgatóval szemben a témát érintő hazai szakirodalomban foglalt megállapítások lehető legszélesebb körű feldolgozása, és – amennyiben a téma jellege ezt nem zárja ki – a nemzetközi tudományos szakirodalom egyes főbb műveire való kitekintés. A diplomamunka elkészítése elsődlegesen a tudományos szakirodalmon és tudományos módszereken alapul, a téma kifejtéséhez felhasználhatók emellett a hazai és nemzetközi ítélkezési gyakorlat esetei. A diplomamunkával szemben nem követelmény az új tudományos eredmény megfogalmazása.
 3. A diplomamunka formai és tartalmi kritériumait a jelen szabályzat mellékletét képező formai útmutató határozza meg. A közzétett útmutatótól való eltérés kizárólag szakmailag indokolt esetben, a témavezető előzetes tájékoztatása és hozzájárulása mellett lehetséges.

76.§ (1) A diplomamunka-készítés megkezdésének féléve szorgalmi időszaka harmadik hetének végéig a kari ZV szabályzatban meghatározott felelős, az ugyanott meghatározott módon, közzé teszi a Diplomamunkakészítési útmutatót, mely tartalmazza a diplomamunka készítésével kapcsolatos összes információt, ideértve a formai követelményeket, a leadási határidőt, a konzultációkra vonatkozó követelményeket és a konzultációs tevékenység dokumentálásának módját (irányadó a 7. sz. melléklet), stb.

 

Témaválasztás

75.§ (2) A hallgatónak diplomamunka-feladatot kell választania a kari ZV szabályzatban meghatározott módon. A választásra vonatkozó határidőt a kari ZV szabályzat határozza meg, de nem lehet később, mint a ZV félévét megelőző (két féléves diplomamunka-készítés esetén a megelőző második félév) tantárgyválasztási időszakának kezdete.

 1. A tanszékek oktatónként meghatározzák az oktató által vállalt diplomamunka témákat, amelyeket a témaválasztást szolgáló elektronikus rendszerben a Kari Titkárság tesz közzé. A diplomamunka témák meghirdetéséről és azok rendszeres felülvizsgálatáról a tanszékvezető gondoskodik. A diplomamunka feladatok témáinak meghirdetését az oktatási dékánhelyettes koordinálja és gondoskodik azok közzétételéről. A tanszékek a közzétett diplomamunka témaköröket tanévenként felülvizsgálják és szükség esetén módosítják. A módosítást a Titkárságvezetőnél kell jelezni.
 2. Diplomamunka témavezetője jogász szakon csak a Széchenyi István Egyetem oktatói vagy tudományos kutatói munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottja lehet. Egy oktató összesen legfeljebb 6 (hat) diplomamunka témavezetői feladatait láthatja el egy félévben. A témaválasztási folyamat során az oktató dönthet arról, hogy az adott diplomamunka témavezetői feladatait elvállalja-e. Ezt a döntést a témaválasztási határidő végéig az oktató jelezni köteles. A visszautasított dolgozat készítője köteles másik témavezetőt választani.
 3. A témaválasztás a meghirdetett témák alapján, a kari honlapon működtetett online rendszeren keresztül történik. A témaválasztás határideje jogász szakon a hallgató záróvizsgáinak várható félévét megelőző félév szorgalmi időszaka első hetének vége. Egy adott témára, adott belső konzulenshez jelentkezik a hallgató, a regisztráció csak egyetlen helyre történhet. A jelentkezés visszaigazolása a hallgatók számára a kari honlapon történik. A dékáni titkárság a belső konzulenseket értesíti a témaválasztás eredményéről.
 4. A hallgató a diplomamunka színvonalas kidolgozásának elősegítése érdekében olyan, az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló szakember közreműködését is kérheti, aki a választott téma szempontjából releváns elméleti vagy gyakorlati szakismerettel rendelkezik (külső konzulens). Külső konzulens közreműködése nem kötelező.

 

A diplomamunka elkészítése

77.§ (1) A hallgató kötelessége, hogy a diplomamunka-feladat kidolgozása során

a) a konzulensekkel egyeztessen a konzultációk időpontjáról,

b) a konzultációkon történő részvételét a konzultációs lapon igazoltassa,

c) a jogász szakon a diplomamunka engedélyezését követő félév vizsgaidőszakának végéig a belső konzulenssel jóváhagyatja a diplomamunka rövid vázlatát.

 

 1. A hallgató a TVSZ-ben foglaltaknak megfelelően folyamatosan köteles a témavezetőt tájékoztatni a dolgozat elkészítésének állásáról, és a diplomamunka-készítés folyamata során legalább hat alkalommal konzultáción részt venni. A diplomamunka konzultáció folytatható elektronikus levelezés útján is.
 2. A témavezető köteles a diplomamunka-témaválasztás lezárulta után legfeljebb két héten belül az általa konzultált hallgatókat tájékoztatni a diplomamunka-készítés menetéről és egyeztetni az első konzultáció időpontját. A témavezető az első konzultáció alkalmával egyezteti a hallgatóval a kidolgozandó téma részleteit, a kutatás fő irányait, szükség esetén témakorrekciót javasolhat. A konzulens köteles a témaválasztás során megbizonyosodni arról, hogy a választott téma diplomamunkaként kidolgozható legyen (megfelelő szakirodalmi háttér rendelkezésre állása, a téma megírásának nincs egyéb akadálya).
 3. A diplomamunka elkészítése során a konzulens köteles a hallgatók rendelkezésére állni konzultáció céljából, a neki küldött elektronikus levelekre válaszolni, valamint előre közzétett fogadóóráján jelen lenni és fogadni a hallgatókat. Amennyiben a hallgató két héten keresztül a konzulensét nem éri el, erről a konzulens tanszékének vezetőjét tájékoztatja, aki gondoskodik a konzultáció folytatásáról.

 

A diplomamunka leadása

76.§ (2) A diplomamunka leadási határidejét úgy kell meghatározni, hogy az a vizsgaidőszak második hetének végénél később nem lehet! A jogász szakon ettől eltérően is meghatározható a leadási időpont.

 1. Jogász szakon a diplomamunkát a hallgató záróvizsgáinak félévében a szorgalmi időszak második hetének végéig kell leadni a diplomamunka konzulense szerint illetékes tanszéken (befogadó tanszék).
 2. A befogadó tanszék vezetője a hallgató konzulensével együttműködve gondoskodik a dolgozat bírálójának felkéréséről, a dolgozat bírálónak való kiküldéséről és a bírálat visszaérkezéséről.

 

A diplomamunka védése

 1. A hallgató az elkészített diplomamunkát a TVSZ által a záróvizsga-bizottság összetételére előírt szabályok szerint összeállított diplomavédési bizottság előtt védi meg. A védési bizottságot a befogadó tanszék vezetője kéri fel. A védési bizottság tagja lehet a hallgató konzulense is. A diplomamunkák védését legkésőbb a diplomamunka benyújtásának félévében a szorgalmi időszak harmadik hetének végéig meg kell tartani. A diplomamunka védések időpontját a befogadó tanszék vezetője tűzi ki és gondoskodik a hallgatók és a bizottsági tagok értesítéséről.
 2. Amennyiben a diplomamunka védése elégtelen, úgy a hallgató abban a félévben záróvizsgára nem bocsátható. Amennyiben a bizottság a dolgozatot elégtelen érdemjeggyel értékeli, úgy nyilatkozik arról is, hogy a hallgató a diplomamunkát átdolgozva újra beadhatja vagy új diplomamunka készítésére köteles.

 

II. A ZÁRÓVIZSGA

79§ (3) A ZV követelményeit, a számon kérendő témaköröket, a kapcsolódó szabályokat és információkat a kari ZV szabályzatban kell rögzíteni. és az információkat legkésőbb a szorgalmi időszak harmadik hetének végéig közzé kell tenni a kar honlapján.

80.§ (2) A ZV része:

a) a diplomamunka megvédése,

b) komplex vagy tantárgyakra lebontott ún. tantárgyi záróvizsga, a zeneművészeti képzésben diplomahangverseny.

 1. A hallgató jogász szakon a tanulmányait záróvizsgával fejezi be. A hallgató öt tantárgyból tesz tantárgyi záróvizsgát. A záróvizsga tantárgyak és a záróvizsgák sorrendje a következő:

1)      Polgári jog

2)      Közigazgatási jog

3)      Büntetőjog

4)      Alkotmányjog

5)      Választható tárgy: Jog- és állambölcselet vagy Európai jog

 1. A sikeres diplomamunka-védést követően a hallgatók a Tanulmányi Osztályon adják le záróvizsga-jelentkezésüket, amelyen meg kell jelölni, hogy a hallgató mely tantárgyakból kíván záróvizsgát tenni. A hallgatót első alkalommal minden tárgyból be kell osztani záróvizsgára, a megismételt záróvizsgák esetén a hallgató megjelölheti, hogy az adott záróvizsga-időszakban mely tantárgyakból kíván záróvizsgát tenni.
 2. A félév záróvizsga-időszakának beosztását (záróvizsga-naptár) a záróvizsgát szervező tanszékek vezetőjével való egyeztetés után a Titkárságvezető állítja össze és az Oktatási dékánhelyettes hagyja jóvá.
 3. A hallgatókat legfeljebb 12 fős záróvizsga csoportokba kell beosztani. Az egyes záróvizsga csoportok a záróvizsgákat a záróvizsga időszak kezdete előtt legalább két héttel közzétett záróvizsga naptárban foglalt időpontokban teszik le. A hallgató záróvizsga csoportba való besorolása az adott záróvizsga időszak egészére érvényes.

80.§ (5) A (2) bekezdésben meghatározottak teljesítéséhez tartozó időpontokat, helyszíneket, a hallgatók beosztását a diplomamunka szerint illetékes tanszék vezetője (a jogász szakon a hallgatói jelentkezések alapján, a kari titkár a hallgatói önkormányzat megbízottjával közösen) határozza meg, legkésőbb ZV-időszak kezdete előtti 10. napig. A beosztásról a tanszék vezetője írásban értesíti az érintett hallgatókat.

82. § (3) A diplomamunka védése időben elválhat a tantárgyi/komplex záróvizsgától. Ez esetben az értékelésre, a bizottság felkérésére és összetételére a ZV-bizottságokra vonatkozó szabályok az irányadók, azzal az eltéréssel, hogy a tantárgyi/komplex záróvizsgán külső tag kijelölésétől el lehet tekinteni. A védés és a tantárgyi/komplex záróvizsga sorrendjére és az ezek közti függőségekre vonatkozó szabályokat a kari ZV szabályzatban kell rögzíteni, legkésőbb a szorgalmi időszak harmadik hetének végéig.

 

 1. A záróvizsgára első alkalommal jelentkező hallgatókat a Tanulmányi Osztály sorolja be a hallgatók által megjelölt záróvizsgatárgyak függvényében oly módon, hogy minden záróvizsga csoportba lehetőleg azonos számú hallgató kerüljön. A csoportba való beosztás sorrendjének alapjául elsődlegesen a záróvizsgára jelentkezett hallhatók Neptun-kódjainak ábécérendje szolgál.
 2. Amennyiben egy vizsganapon azonos tantárgyból több záróvizsga csoport tesz vizsgát és ezért több záróvizsga-bizottság jár el, úgy az egyes záróvizsga-bizottságokhoz a záróvizsga csoportokat sorsolás útján kell beosztani. A sorsolást legalább 5, az érintett záróvizsga csoportokba beosztott hallgató jelenlétében, a Titkárságvezető felügyelete mellett a Tanulmányi Osztály ügyintézője bonyolítja le. A sorsoláson jelen lévő hallgatók jelenléti ívet írnak alá.
 3. A záróvizsgát a TVSZ által előírt módon összeállított záróvizsga-bizottság előtt kell letenni. A záróvizsga-bizottság belső tagja a záróvizsgát szervező tanszék közalkalmazott oktatója vagy tudományos kutatója lehet.
 4. Az eljáró záróvizsga-bizottságokat az illetékes tanszék vezetője köteles legkésőbb a záróvizsga-időszak kezdetét megelőzően egy héttel összeállítani és a bizottság tagjait felkérni. Az eljáró záróvizsga-bizottságok összetételét a tanszékvezető köteles eddig az időpontig az Oktatási dékánhelyettesnek megküldeni. Az oktatási dékánhelyettes ellenőrzi a bizottságok szabályszerű összetételét és szükség esetén változtatást javasol a tanszékvezetőnek.
 5. Jogász szakon a hallgatónak az előírt pót-záróvizsga időpontban lehetősége van elégtelen érdemjegy esetén egy záróvizsga újbóli letételére. Amennyiben a hallgató az adott záróvizsga-időszakban több tárgyból is elégtelen érdemjegyet szerzett, úgy a további záróvizsgák megismétlésére a következő záróvizsga-időszakban van lehetősége.
 6. A sikertelen tantárgyi záróvizsgát tett hallgató a pót-záróvizsgára a sikertelen vizsgát követően, de legkésőbb a pót-záróvizsga időpontja előtt egy héttel köteles a Tanulmányi Osztályon jelentkezni. Az új záróvizsga időszakra való jelentkezés a záróvizsga jelentkezéssel azonos módon és határidőig történik a Tanulmányi Osztályon.

 

83.§

(1) Sikertelen a ZV, ha akár a diplomamunka, ha akár annak védése, akár bármely tantárgyi/komplex tantárgyi záróvizsga sikertelen.

(2) A sikertelen ZV csak valamely későbbi ZV-időszakban javítható. Sikeres ZV esetén az érdemjegy nem javítható.

(3) A jogász szakon, ha a tantárgyi/komplex tantárgyi záróvizsgák közül csak egy sikertelen, akkor a tanévi időbeosztásban meghatározott, az adott ZV-időszakhoz kapcsolódó utó ZV-időszakban, a kar dékánja által kijelölt napon lehetséges annak javítása.

(4) Amennyiben a diplomamunka sikertelen az eljáró ZV-bizottság dönt arról, hogy a diplomamunka javítása átdolgozással lehetséges vagy új diplomamunkát kell készíteni.

(5) A sikertelen ZV legfeljebb két alkalommal ismételhető. Ezt követően új diplomamunka készítésével együtt az egész eljárást meg kell ismételni.

(6) Az elfogadott diplomamunka legkésőbb a beadástól egymást követően számított hatodik ZV időszakban használható fel a ZV során. Ezen határidőn túl új diplomamunka beadása szükséges.

(7) A ZV a végbizonyítvány kiállításától számított két éven belül bármely tanév ZV időszakában változatlan feltételek mellett letehető. Az itt megjelölt időszak után az illetékes TAB határoz azokról a feltételekről, melyek teljesítése esetén a ZV letehető.

(8) Az (5) és (6) bekezdésben foglaltaktól eltérően, a jogász szak hallgatói esetében a tantárgyi záróvizsgákat legfeljebb hat egymást követő záróvizsga időszak alatt lehet teljesíteni. Ez alatt a hallgató többször is ismételheti sikertelen tantárgyi záróvizsgáját. A hat záróvizsga időszakot attól az időszaktól kezdve kell számítani, amikor a hallgató jelentkezése alapján az első tantárgyi záróvizsgájára beosztásra került. A hat záróvizsga időszak elteltével újabb hat záróvizsga időszakot kezdhet meg. A megkezdett hat periódus nem szakítható meg, nem rövidíthető meg. A HIR-ben rögzíteni kell, hogy mely záróvizsga időszak utolsó napjáig kell valamennyi tantárgyból sikeres záróvizsgát tennie.

(9) Ha a jogász szak hallgatója nem teljesíti sikeresen valamennyi tantárgyi záróvizsgáját a (8) bekezdés szerint, úgy a már sikeresen letett tantárgyi záróvizsgáját (záróvizsgáit) is újra teljesítenie kell.

 

Hatályba lépés napja: 2019. 04. 25.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Események

Záróvizsga jelentkezési időszak 2021. november 25. 06:00 - 2021. december 19. 23:55
Elektronikus ZH nap 2021. december 1. 08:00 - 15:00
ÁDVENTI KERESZTÉNY KÖNYVVÁSÁR 2021. december 1. 09:00 - 17:00
Hallgatói klubkoncert 2021. december 1.
ÁDVENTI VÉRADÁS 2021. december 2. 08:00 - 12:00