Jogász szakmai gyakorlat tájékoztató 2023-tól

 

Tájékoztató
szakmai gyakorlatról


Jogász szak

A jogász szak hallgatóinak a tantervben előírt 6 hetes szakmai gyakorlatot kell teljesíteniük az abszolutórium feltételeként. Az alábbi tájékoztató az ezzel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat foglalja össze.


Vonatkozó jogszabályok és szabályzatok:

 • a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.);
 • a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet;
 • a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és az új képzések létesítéséről szóló 65/2021. ITM rendelet – azoknak, akik a 2017/2018-as tanévben, vagy azt követően kezdik meg tanulmányaikat;
 • az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. OM rendelet – azoknak, akik legkésőbb a 2016/2017-es tanévben kezdték meg tanulmányaikat;
 • a felsőoktatási szakképzések, az alap-és mesterképzések, valamint hitéleti képzések képzési és kimeneti követelményei (KKK);
 • a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal szakmai gyakorlóhelyként működéséről szóló 1/2018. (I. 24.) OBH elnöki ajánlás;
 • a Széchenyi István Egyetem mindenkor hatályos Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (TVSZ).


A fogadó intézmény jellege:

 • A szakmai gyakorlat az ügyvédi, közigazgatási, igazságszolgáltatási (bírói, ügyészi, közjegyzői, bírósági végrehajtói) feladatok ellátásához kapcsolódó szervezeteknél, intézményekben vagy olyan gazdasági társaságnál tölthető le, melynek jogtanácsosi munkakörben foglalkoztatott munkavállalója van.


A szakmai gyakorlat időtartama:

 • ha legkésőbb 2016/2017. évben kezdték meg tanulmányaikat, akkor 6 hét egybefüggően.
 • ha 2017/2018. évben vagy azt követően kezdik meg tanulmányaikat, akkor 6 hét egybefüggően, vagy kétszer 3 hét.
 • a szakmai gyakorlat időtartama a nappali és levelező képzésben résztvevő hallgatók esetében azonos.


A szakmai gyakorlat megkezdésének feltételei:

 • az előtanulmányi követelmények teljesítése;
 • szakmai gyakorlatra vonatkozó együttműködési megállapodás az Egyetem és a fogadó intézmény között (kivéve, ha a jelentkező hallgató 2012. szeptember 1. napját megelőzően kezdte meg tanulmányait);
 • a fogadó intézmény szándéknyilatkozatát tartalmazó jelentkezési lapon a szakmai gyakorlatért felelős oktató a szakmai gyakorlatot engedélyezze.

 

A szakmai gyakorlat teljesítésének időszaka:

 • A szakmai gyakorlat csak olyan időszakban teljesíthető, amikor nem ütközik óralátogatási kötelezettséggel.
 • Szakmai gyakorlatként kizárólag annak engedélyezését követően, a kijelölt fogadó intézménynél teljesített munkavégzés ismerhető el, tehát ezt megelőzően szerzett tapasztalat nem jogosít szakmai gyakorlat elismerésre.


A szakmai gyakorlatra való jelentkezés:

 • Az előtanulmányi feltételek teljesítése és erről való meggyőződés.
 • Kapcsolatfelvétel a fogadó intézménnyel. A szakmai gyakorlóhellyel a kapcsolatot a hallgatónak egyénileg kell felvennie.
 • A bírósághoz történő jelentkezés során e nyomtatványt kell kitölteni és megküldeni arra a bíróságra, ahol a szakmai gyakorlatát teljesíteni kívánja a hallgató.
 • Annak ellenőrzése, hogy a fogadó intézmény és az Egyetem között létrejött-e együttműködési megállapodás.
 • Ha a fogadó intézmény és az Egyetem rendelkezik együttműködési megállapodással NEM KELL ÚJABB együttműködési megállapodást kötni, csak a fogadó intézmény szándéknyilatkozatát tartalmazó jelentkezési lapot kell számítógéppel kitölteni, 2 példányban kétoldalasan kinyomtatni, ellátni a hallgató aláírásával és a fogadó intézmény cégszerű aláírásával. A jelentkezési lap 2 kitöltött, aláírt példányát a Dékáni Titkárságon (J6 iroda), vagy a Kar bejáratánál elhelyezett gyűjtőládába kell leadni.
 • Ha a fogadó intézmény és az Egyetem nem rendelkezik együttműködési megállapodással: a fogadó intézmény és az Egyetem közti együttműködési megállapodás 2, számítógéppel kitöltött, a fogadó intézmény részéről aláírt példányát kell eljuttatni a Dékáni Titkárságra. Ehhez az alábbi megállapodás minták – attól függően, hogy költségvetési szervnél vagy nem költségvetési szervnél kívánják-e letölteni a gyakorlatot – használatát javasoljuk. Amennyiben az együttműködési mintamegállapodás módosítását kezdeményezné a fogadó intézmény, kérjük, hogy a szakmai gyakorlatokért felelős oktatóval vegyék fel a kapcsolatot. A hallgató feladata annak tisztázása, hogy az együttműködési megállapodást az intézmény közvetlenül küldi-e meg a Dékáni Titkárságra, vagy a hallgatónak kell-e azt eljuttatnia. 
 • A gyakorlóhely szándéknyilatkozatát tartalmazó szakmai gyakorlat jelentkezési lapot – amelyet 2 példányban, aláírva kell leadni a gyakorlat megkezdése előtt a Dékáni Titkárságra (J6 iroda) vagy a Kar bejáratánál elhelyezett gyűjtőládába – a szakmai gyakorlatokért felelős oktató aláírja, amivel a gyakorlóhely megfelelőségét tanúsítja.


A szakmai gyakorlat teljesítésének és értékelésének eljárásrendje:

 • A szakmai gyakorlat teljesítését a „Beszámoló és a fogadó intézmény általi értékelés”elnevezésű nyomtatvánnyal igazolja a gyakorlóhely. A nyomtatványt számítógéppel kell kitölteni és 1 példányban, a mentor által aláírva, a fogadó intézmény pecsétjével ellátva kell a Dékáni Titkárságra (J6 iroda) benyújtani vagy a Kar bejáratánál elhelyezett gyűjtőládába elhelyezni az adott félévi vizsgaidőszak végét megelező hét végéig.
 • A szakmai gyakorlat kurzus felvétele a Neptunban (a gyakorlatot követő félévre – pl. nyári szünetben teljesített gyakorlat esetén az azt követő őszi szemeszterben).
 • A beszámoló alapján a szakmai gyakorlatokért felelős oktató dönt a szakmai gyakorlat elfogadásáról és értékeléséről.
 • A szakmai gyakorlatért felelős oktató értékelését a Neptunba:
  • a tanulmányaikat 2017. szeptember 1. napja előtt megkezdő hallgatók esetében a dékáni hivatalvezető,
  • a tanulmányaikat 2017. szeptember 1. napját követően megkezdő hallgatók esetében a Jogelméleti Tanszék ügyintézője jegyzi be a Neptunba.


A szakmai gyakorlat szervezésével kapcsolatos további kérdésekben dr. Borsa Dominika egyetemi tanársegéd, szakmai gyakorlatokért felelős oktató áll a hallgatók és a fogadó intézmények rendelkezésére a szakmai.gyakorlat.dfk@sze.hu címen.

 

 

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Események

Apátúr Sörház főzdelátogatás 2024. május 22. 18:00 - 19:00
Apátúr x Kreinbacher Májusi pezsgőeső 2024. május 31. 18:00 - 19:00
Sieger Italico Terasz Party 2024. június 1. 18:00 - 19:00