Jogász szakmai gyakorlat tájékoztató

 

Tájékoztató
szakmai gyakorlatról


Jogász szak

A jogász szak hallgatóinak a tantervben előírt 6 hetes szakmai gyakorlatot kell teljesíteniük az abszolutórium feltételeként. Az alábbi tájékoztató az ezzel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat foglalja össze.


Vonatkozó jogszabályok és szabályzatok:

 • 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról (Nftv.);
 • 230/2012. Korm. rendelet a szakmai gyakorlatokról;
 • 65/2021. ITM rendelet - akik a 2017/2018-as tanévben, vagy azt követően kezdi meg tanulmányaikat;
 • 15/2006. OM rendelet - akik legkésőbb a 2016/2017-es tanévben kezdték meg tanulmányaikat;
 • A Széchenyi István Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (TVSZ).


A fogadó intézmény jellege:

 • A szakmai gyakorlat az ügyvédi, közigazgatási, igazságszolgáltatási (bírói, ügyészi, közjegyzői, bírósági végrehajtói) feladatok ellátásához kapcsolódó szervezeteknél, intézményekben vagy olyan gazdasági társaságnál tölthető le, melynek jogtanácsosi munkakörben foglalkoztatott munkavállalója van.


A szakmai gyakorlat időtartama:

 • ha legkésőbb 2016/2017. évben kezdték meg tanulmányaikat, akkor 6 hét egybefüggően,
 • ha 2017/2018. évben vagy azt követően kezdik meg tanulmányaikat, akkor 6 hét egybefüggően, vagy kétszer 3 hét.
 • A szakmai gyakorlat időtartama a nappali és levelező képzésben résztvevő hallgatók esetében azonos.


A szakmai gyakorlat megkezdésének feltételei:

 • az előtanulmányi követelmények teljesítése;
 • szakmai gyakorlatra vonatkozó együttműködési megállapodás az Egyetem és a fogadó intézmény között (kivéve, ha a jelentkező hallgató 2012. szeptember 1. napját megelőzően kezdte meg tanulmányait);
 • a fogadó intézmény szándéknyilatkozatát tartalmazó jelentkezési lapon a szakmai gyakorlatért felelős oktató a szakmai gyakorlatot engedélyezze.


A szakmai gyakorlat teljesítésének időszaka:

 • A szakmai gyakorlat csak olyan időszakban teljesíthető, amikor nem ütközik óralátogatási kötelezettséggel (vagyis szorgalmi időszakban nappali tagozatos hallgatók esetén kizárólag egyéni tanrend esetében).
 • Szakmai gyakorlatként kizárólag annak engedélyezését követően, a kijelölt fogadó intézménynél teljesített munkavégzés ismerhető el, tehát ezt megelőzően szerzett tapasztalat nem jogosít szakmai gyakorlat elismerésre.


A szakmai gyakorlat keretében végzett munka díjazása:

 • A szakmai gyakorlatot teljesítő hallgató foglalkoztatására költségvetési szervnél hallgatói munkaszerződés és díjazás nélkül is sor kerülhet.
 • A nem költségvetési szervénél (pl. ügyvédi irodában) szakmai gyakorlatot teljesítő hallgatóval a szakmai gyakorlóhely hallgatói munkaszerződést köt és a hallgatót díjazás illetheti, illetve a hat hét időtartamot elérő egybefüggő gyakorlat ideje alatt díjazás illeti, amelynek mértéke legalább a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) hatvanöt százaléka.
 • A díjat minden esetben a szakmai gyakorlóhely fizeti.
 • Azon munkáltatónál végzett szakmai gyakorlat esetén, amelynél a hallgató foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban áll, hallgatói munkaszerződést nem szükséges megkötni.


A szakmai gyakorlatra való jelentkezés:

 • Az előtanulmányi feltételek teljesítése és erről való meggyőződés.
 • Kapcsolatfelvétel a fogadó intézménnyel. Ehhez legtöbbször informális megkeresést javasolt, kivéve, ha jelentkező a szakmai gyakorlatot bíróságnál vagy az ügyészségnél kívánja teljesíteni, erre ezen nyomtatvány kitöltésével és a kiválasztott bíróságon történő benyújtásával tud jelentkezni.
 • A kari nyilvántartásból annak ellenőrzése, hogy a fogadó intézmény és az Egyetem között létrejött-e együttműködési megállapodás.
  • Ha a fogadó intézmény és az Egyetem rendelkezik együttműködési megállapodással, csak a fogadó intézmény szándéknyilatkozatát tartalmazó jelentkezési lapot kell számítógéppel kitölteni, 2 példányban kétoldalasan kinyomtatni, ellátni a hallgató aláírásával és a fogadó intézmény cégszerű aláírásával. A jelentkezési lap két kitöltött, aláírt példányát a nappali tagozatos hallgatóknak a Dékáni Titkárságon (J6 iroda), a levelező tagozatos hallgatóknak a Kar bejáratánál elhelyezett gyűjtőládába kell leadnia.
  • Ha a fogadó intézmény és az Egyetem nem rendelkezik együttműködési megállapodással:
   • a fogadó intézmény szándéknyilatkozatát tartalmazó jelentkezési lapot kell számítógéppel kitölteni, 2 példányban kétoldalasan kinyomtatni, ellátni a hallgató aláírásával és a fogadó intézmény cégszerű aláírásával. A jelentkezési lap két kitöltött, aláírt példányát a dékáni titkárságon (J6 iroda) kell leadni.
   • Emellett a fogadó intézmény és az Egyetem közti együttműködési megállapodás 2, számítógéppel kitöltött, a fogadó intézmény részéről aláírt példányát kell eljuttatni a Dékáni Titkárságra. Ehhez az alábbi megállapodás minták – attól függően, hogy költségvetési szervnél vagy nem költségvetési szervnél kívánják-e letölteni a gyakorlatot – használatát javasoljuk. Amennyiben az együttműködési mintamegállapodás módosítását kezdeményezné a fogadó intézmény, kérjük, hogy a szakmai gyakorlatokért felelős oktatóval vegyék fel a kapcsolatot. A hallgató feladata annak tisztázása, hogy az együttműködési megállapodást az intézmény közvetlenül küldi-e meg a Dékáni Titkárságra, vagy a hallgatónak kell azt eljuttatnia oda.
  • A beérkezett jelentkezési lap – és szükség szerint az együttműködési megállapodás – alapján a szakmai gyakorlatokért felelős oktató dönt a szakmai gyakorlat engedélyezéséről, döntéséről e-mailben értesíti a hallgatót.


A szakmai gyakorlat teljesítésének és értékelésének eljárásrendje:

 • A szakmai gyakorlatról szóló beszámoló elkészítéséhez, a szakmai gyakorlat mentor általi értékeléséhez e nyomtatványt kell számítógéppel kitölteni és egy példányban, a mentor által aláírva, a fogadó intézmény pecsétjével ellátva kell a Dékáni Titkárságra (J6 iroda) benyújtani. A levelező tagozatos hallgatóknak a nyomtatványt a Kar bejáratánál elhelyezett gyűjtőládába kell leadnia.
 • A szakmai gyakorlat kurzus felvétele a Neptunban (a gyakorlatot követő félévre – pl. nyári szünetben teljesített gyakorlat esetén az azt követő őszi szemeszterben).
 • A beszámoló alapján a szakmai gyakorlatokért felelős oktató dönt a szakmai gyakorlat elfogadásáról és értékeléséről.
 • A szakmai gyakorlatért felelős oktató értékelését a Neptunba:
  • a tanulmányaikat 2017. szeptember 1. napja előtt megkezdő hallgatók esetében a dékáni hivatalvezető,
  • a tanulmányaikat 2017. szeptember 1. napját követően megkezdő hallgatók esetében a Jogelméleti Tanszék ügyintézője jegyzi be a Neptunba.


A szakmai gyakorlat szervezésével kapcsolatos további kérdésekben Dr. Trenyisán-Papp Nikolett egyetemi tanársegéd, szakmai gyakorlatokért felelős oktató áll a hallgatók és a fogadó intézmények rendelkezésére a szakmai.gyakorlat.dfk@sze.hu címen.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Események

Dr. Zalahegyi Zoltán munkahelyi vitája 2023. február 8. 14:00 - 15:00
AK, ESK diplomaátadó 2023. február 17. 14:00 - 16:00
DFK diplomaátadó 2023. február 18. 10:00 - 12:00