Jogász szakmai gyakorlat tájékoztató

Tájékoztató
szakmai gyakorlatról
Jogász szak

Vonatkozó jogszabályok és szabályzatok:

  • 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról (Nftv.)
  • 18/2016. EMMI rendelet - akik a 2017/2018-as tanévben, vagy azt követően kezdi meg tanulmányaikat
  • 15/2006. OM rendelet - akik legkésőbb a 2016/2017-es tanévben kezdték meg tanulmányaikat
  • 230/2012. Korm. rendelet a szakmai gyakorlatokról
  • A Széchenyi István Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (TVSZ)

A jogász szak hallgatóinak a tantervben előírt 6 hetes szakmai gyakorlatot kell teljesíteniük az abszolutórium feltételeként. A szakmai gyakorlat az ügyvédi, közigazgatási, igazságszolgáltatási (bírói, ügyészi, közjegyzői, bírósági végrehajtói) feladatok ellátásához kapcsolódó szervezeteknél, intézményekben tölthet le.


- ha legkésőbb 2016/2017. évben kezdték meg tanulmányaikat, akkor 6 hetes,

- ha 2017/2018. évben, vagy azt követően kezdik meg tanulmányaikat, akkor 2 X 3 hetes vagy 6 hetes egybefüggő időtartamban kell a gyakorlatot teljesíteni.


A szakmai gyakorlat időtartama a nappali és levelező képzésben résztvevő hallgatók esetében azonos. A szakmai gyakorlat csak az előtanulmányi követelmények teljesítését követően teljesíthető.


A szakmai gyakorlat megkezdésének feltétele az, hogy a gyakorlóhely szándéknyilatkozatát tartalmazó szakmai gyakorlat engedélyezési lapot (1. sz. melléklet) a jogterület szerint illetékes tanszék vezetője vagy a szakfelelős aláírja, amivel a gyakorlóhely megfelelőségét tanúsítja. A szakmai gyakorlat teljesítéséről és érdemjegyéről szóló igazolást ugyanezen a nyomtatványon állítja ki a gyakorlóhely. Az igazolást a szakmai gyakorlat teljesítése után az engedélyező tanszéken kell leadni.


A szakmai gyakorlat - azon hallgatók esetében, akik tanulmányaikat 2012. szeptember 1. után kezdték meg - olyan szakmai gyakorlóhelyen tölthető le, melynek az egyetemmel együttműködési megállapodása van. Ezek felsorolását a 2. sz. melléklet tartalmazza. A gyakorlat olyan gyakorlóhelyen is letölthető, melynek még nincs együttműködési megállapodása az egyetemmel. Ebben az esetben az együttműködési megállapodást - a gyakorlat megkezdése előtt - meg kell kötni. Az erre vonatkozó együttműködési megállapodás mintát a 3. és 4. számú mellékletek tartalmazzák. A megfelelő mintát - attól függően, hogy költségvetési vagy nem költségvetési szervnél kívánják-e letölteni a gyakorlatot - kérjük, hogy számítógéppel kitöltve, két példányban kinyomtatva, a szakmai gyakorlóhely részéről aláírva szíveskedjék eljuttatni a Dékáni Titkárságra. Az egyetem által aláírt együttműködési megállapodás egy példányát visszaküldjük a szakmai gyakorlóhelynek.
Aki a szakmai gyakorlatot bíróságnál kívánja letölteni, az az 5. sz. melléklet szerinti nyomtatvány kitöltésével és a kiválasztott bíróságon történő benyújtásával tud jelentkezni.


A szakmai gyakorlatot teljesítő hallgató foglalkoztatására költségvetési szervnél hallgatói munkaszerződés és díjazás nélkül is sor kerülhet. A nem költségvetési szervénél (pl. ügyvédi irodában) szakmai gyakorlatot teljesítő hallgatóval a szakmai gyakorlóhely hallgatói munkaszerződést köt és a hallgatót díjazás illeti meg. A díjazás értéke legalább hetente a minimálbér 15 százaléka, melyet a szakmai gyakorlóhely fizet.

A szakmai gyakorlat csak az előtanulmányi követelményeket követően teljesíthető, olyan időszakban, amikor nem ütközik óralátogatási kötelezettséggel (vagyis szorgalmi időszakban nappali tagozatos hallgatók esetén kizárólag egyéni tanrend esetében). Amennyiben a gyakorlata nyári időszakra esik, akkor az őszi szemeszterben kell felvenni a szakmai gyakorlat tárgyat, de a gyakorlóhely megfelelőségét a nyomtatványon még a nyári vizsgaidőszak végéig engedélyeztetni kell az érintett tanszéken.

A szakmai gyakorlat szervezésével kapcsolatos további kérdésekben Reiderné Dr. Bánki Erika egyetemi docens áll a hallgatók rendelkezésére.

Elérhetőségei: dr.banki@gmail.com, 20/419-9592

 

Letölhető anyagok:

- Szakmai gyakorlat engedélyezési lap

- Szakmai gyakorlóhelyek

- Bírósági szakmai gyakorlathoz szükséges kérelem

- Együttmüködési megállapodás (költségvetési szerv)

- Együttmüködési megállapodás (nem költségvetési szerv)

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 
Áramszünet a Központi Campuson 2020. augusztus 14. 07:00 - 12:00
Bejelentkezés a 2020/21-es tanév I. 2020. augusztus 18. 06:00 - 2020. augusztus 29. 23:55
Munkaszüneti nap 2020. augusztus 20.