Jogász szakmai gyakorlat tájékoztató

Tájékoztató
szakmai gyakorlatról
Jogász szak

Vonatkozó jogszabályok és szabályzatok:

  • 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról (Nftv.)
  • 18/2016. EMMI rendelet - akik a 2017/2018-as tanévben, vagy azt követően kezdi meg tanulmányaikat
  • 15/2006. OM rendelet - akik legkésőbb a 2016/2017-es tanévben kezdték meg tanulmányaikat
  • 230/2012. Korm. rendelet a szakmai gyakorlatokról
  • A Széchenyi István Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (TVSZ)

A jogász szak hallgatóinak a tantervben előírt 6 hetes szakmai gyakorlatot kell teljesíteniük
az abszolutórium feltételeként. A szakmai gyakorlat az ügyvédi, közigazgatási,
igazságszolgáltatási (bírói, ügyészi, közjegyzői, bírósági végrehajtói) feladatok ellátásához
kapcsolódó szervezeteknél, intézményekben tölthet le.


- ha legkésőbb 2016/2017. évben kezdték meg tanulmányaikat, akkor 6 hetes,
- ha 2017/2018. évben, vagy azt követően kezdik meg tanulmányaikat, akkor 2 X 3 hetes
vagy 6 hetes egybefüggő időtartamban kell a gyakorlatot teljesíteni.


A szakmai gyakorlat időtartama a nappali és levelező képzésben résztvevő hallgatók
esetében azonos. A szakmai gyakorlat csak az előtanulmányi követelmények teljesítését
követően teljesíthető.


A szakmai gyakorlat megkezdésének feltétele az, hogy a gyakorlóhely szándéknyilatkozatát
tartalmazó szakmai gyakorlat engedélyezési lapot (1. sz. melléklet) a jogterület szerint
illetékes tanszék vezetője vagy a szakfelelős aláírja, amivel a gyakorlóhely megfelelőségét
tanúsítja. A szakmai gyakorlat teljesítéséről és érdemjegyéről szóló igazolást ugyanezen a
nyomtatványon állítja ki a gyakorlóhely. Az igazolást a szakmai gyakorlat teljesítése után az
engedélyező tanszéken kell leadni.


A szakmai gyakorlat - azon hallgatók esetében, akik tanulmányaikat 2012. szeptember 1.
után kezdték meg - olyan szakmai gyakorlóhelyen tölthető le, melynek az egyetemmel
együttműködési megállapodása van. Ezek felsorolását a 2. sz. melléklet tartalmazza. A
gyakorlat olyan gyakorlóhelyen is letölthető, melynek még nincs együttműködési
megállapodása az egyetemmel. Ebben az esetben az együttműködési megállapodást - a
gyakorlat megkezdése előtt - meg kell kötni. Az erre vonatkozó együttműködési
megállapodás mintát a 3. és 4. számú mellékletek tartalmazzák. A megfelelő mintát - attól
függően, hogy költségvetési vagy nem költségvetési szervnél kívánják-e letölteni a
gyakorlatot - kérjük, hogy számítógéppel kitöltve, két példányban kinyomtatva, a szakmai
gyakorlóhely részéről aláírva szíveskedjék eljuttatni a Dékáni Titkárságra. Az egyetem által
aláírt együttműködési megállapodás egy példányát visszaküldjük a szakmai gyakorlóhelynek.
Aki a szakmai gyakorlatot bíróságnál kívánja letölteni, az az 5. sz. melléklet szerinti
nyomtatvány kitöltésével és a kiválasztott bíróságon történő benyújtásával tud jelentkezni.


A szakmai gyakorlatot teljesítő hallgató foglalkoztatására költségvetési szervnél hallgatói
munkaszerződés és díjazás nélkül is sor kerülhet. A nem költségvetési szervénél (pl.
ügyvédi irodában) szakmai gyakorlatot teljesítő hallgatóval a szakmai gyakorlóhely hallgatói
munkaszerződést köt és a hallgatót díjazás illeti meg. A díjazás értéke legalább hetente a
minimálbér 15 százaléka, melyet a szakmai gyakorlóhely fizet.


A szakmai gyakorlat szervezésével kapcsolatos további kérdésekben Reiderné Dr. Bánki Erika egyetemi docens áll a hallgatók rendelkezésére.

Elérhetőségei: dr.banki@gmail.com, 20/419-9592

 

Letölhető anyagok:

- Szakmai gyakorlat engedélyezési lap

- Szakmai gyakorlóhelyek

- Bírósági szakmai gyakorlathoz szükséges kérelem

- Együttmüködési megállapodás (költségvetési szerv)

- Együttmüködési megállapodás (nem költségvetési szerv)

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 
Szenátusi Ülés 2020. február 24. 14:00 - 16:00
Spin-off Klub 2020. február 24. 18:00 - 20:00
Levelező tagozat óráinak időpontja 2020. február 28. - 2020. február 29.
Egyetemi szerver leállás 2020. február 29. 08:00 - 12:00
Szakirányválasztás 2020. március 2. - 2020. március 7.