Jogi könyvtár

 

A Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam-és Jogtudományi Kar Jogi Szakkönyvtárának története a hajdani Győri Kir. Jogakadémia históriájához is hozzátartozik. A győri jogakadémia kényszerű megszüntetésekor 1892-ben a könyvtár 8651 kötetből és füzetből állt. A könyvtári állományt a vallás-és közoktatási miniszter rendeletével a Pozsonyi Kir. Jogakadémiának juttatta, így az újkori jogászképzés könyvtárát teljesen új alapokról kellett megindítani. A győri jogászképzés újraindulásakor 1995-től újra megindult a győri jogi szakkönyvtár működése, majd 2003. november 26-án a jogászképzés új épületében sor került a megújult könyvtár megnyitására.  Az egyetem jogi szakkönyvtárában széleskörű segítséget kapnak a joghallgatók tanulmányaikhoz. Mintegy 15 000 könyv és közel 60 magyar szakfolyóirat segítségével tudnak felkészülni ismereteik bővítéséhez és emellett számos számítógép áll a hallgatók rendelkezésére, amiknek segítségével jogi adatbázisokat tudnak használni nemcsak magyar hanem külföldi adatbázisok is.

A könyvtár állományának kilecven százaléka a szabadpolcos olvasóteremben, tíz százaléka a könyvtár 1945 előtti kiadású könyvei, közlönyei és folyóiratai zárt szekrényekben kaptak elhelyezést. A könyvtár szolgáltatásai a helyben olvasás és tanulás valamint az állományfeltáró eszközök használatának biztosítása: Kölcsönzés a kar oktatói és hallgatói számára valamint gyakorló jogászok számára lehetséges bizonyos speciális engedményekkel. A könyvtár feladata még az információs adatbázisok használatának, a könyvtárközi kölcsönzésnek biztosítása, a szakirodalmi tájékoztatás.

Az olvasóterem szabadpolcos rendje tematikus és következő egységekből áll: kézikönyvek, jogszabálygyűjtemények, a jogtudomány és a hozzá szorosan kapcsolódó társadalomtudományok. Az olvasóteremben lévő szabadpolcos könyvekről az olvasótermi betűrendes katalógus és számítógépes katalógus egyaránt rendelkezésre áll. Az olvasótermi férőhelyek száma: 55. Nyilvános állami egyetemi szakkönyvtárként gyűjti, rendszerezi és rendelékezésre bocsátja és közvetíti a hazai és nemzetközi szakirodalom hagyományos és elektronikus hordozón megjelenő dokumentumait, együttműködik más könyvtárakkal a könyvtári információ-ellátás rendszerszerű működtetésében.

Az állam- és jogtudományi karon folyó képzést és kutatómunkát szolgálja és tevékenyen részt vesz az információs kultúra elsajátíttatásában.

 

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 
ELTE Bartók Béla Énekkarának koncertje 2018. május 25. 19:00 - 20:00
Szenátusi ülés 2018. május 28. 14:00 - 16:00
Nyugdíjas Egyetem Diplomaátadó 2018. június 7. 10:00 - 12:00