IM Kutatási és Oktatásfejlesztési Programok támogatása

Az Igazságügyi Minisztérium által támogatott kutatási és oktatásfejlesztési programok

Az Igazságügyi Minisztérium a „Jogászképzés színvonalának emelését célzó programok” keretében a 2016/2017-es tanévben a következő oktatói – hallgatói közös kutatás és oktatásfejlesztési programok megvalósításához nyújt támogatást:

 

1. A „közérdek” jogelméleti, jogdogmatikai megközelítése és közjogi szabályozási kérdései  
  Alkotmányjogi és Politikatudományi Tanszék  
  Stumpf István Bevezető tanulmány
Tulajdonjog-korlátozás közérdekű igazolásának alapjogi kérdései
  Smuk Péter Közérdek és véleményszabadság
A közérdekből nyilvános és közérdekből titkos adatok
  Karácsony Gergely Az állam és határai – a szuverenitás és az államhatárok kapcsolata.
Állami működés a köz- és magánérdek határán: közérdek és közfeladatok – a felsőoktatás területén érvényesülő állami beavatkozás mikéntjei és miértjei nemzetközi összehasonlításban.
  Erdős Csaba Közérdek a törvényalkotásban
  Váczi Péter Közérdekre hivatkozás a strasbourgi esetjogban
  Stipkovics Tamás (hallgató) A jogalkotással okozott kár vizsgálata esettanulmányok segítségével
  Balogh Norbert (hallgató) A tulajdonjog védelme és a közérdek
  Tóth Anna (hallgató) Az információszabadság európai standardjai és a közérdekkel indokolt titkok köre
  Mravik Balázs Áron (hallgató) Közérdek a nemzetközi emberi jogi bíráskodásban.
  Sebestyén Lili Dóra (hallgató) Az államhatárok jelentősége és a szuverenitás területi hatályának egyes kérdései.
  Bartakovics Lilla (hallgató)  A közérdek megjelenése a Médiatanács határozataiban
  Jogelméleti Tanszék  
  Szigeti Péter A minden egyes akaratától az általános akaratig vezető út (J. J. Rousseau - G.W. F. Hegel - R. Pound  és a Public choice elméletek megoldásai)
Összefoglaló tanulmány
  Takács Péter A közjó, a közakarat és a közérdek az állam kontextusában
Összefoglaló tanulmány
  Egresi Katalin A közérdek fogalmának jelentésváltozásai történeti síkon
  Pongrácz Alex Kinek az álma múlik a közérdeken?" - Avagy az állam gazdaságpolitikai szerepvállalásának trendfordulói az abszolutizmustól a neoliberális versenyállamig és tovább…
  Varga Adrián (hallgató) A szociális piacgazdaság és a közérdek összefüggései a német és a magyar példa bemutatásán keresztül
  Farkas Alexandra A közérdek fogalma az Alkotmánybíróság gyakorlatában - a közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez való jog vonatkozásában
  Lipták Laura Martina (hallgató) Az ügyészség közérdekvédelmi funkciója
  Szijártó Tamara (hallgató) A közjó, a közérdek és a közakarat fogalmának megjelenése az EJEB és az Európai Unió Bírósága  joggyakorlatában. 
  Kőfalvi Martin (hallgató) A közérdekűség megjelenése a kisajátítási perek joggyakorlatában
  Közigazgatási és Pénzügyi Jogi Tanszék  
  Kálmán János A közérdek és a pénzügyi stabilitás – A közérdek megjelenése a pénzügyi közvetítőrendszer makroprudenciális felügyeletében
  Bende Szabó Gábor Közérdek és nyilvánosság a köztulajdonban álló, de az államháztartás körébe nem tartozó szervezetek (gazdasági társaságok, alapítványok, stb.) működése körében de lege lata és de lege ferenda.
  Pardavi László Közérdek a közbevételi jogban. Az adópolitika céljainak változása. Aközteherviselés újragondolása.
  Hulkó Gábor A médiafelügyeleti hatóság függetlensége, mint közérdekvédelmi eszköz (A visegrádi országok médiaigazgatásának szervezeti, pénzügyi és hatásköri függetlensége)  Eljárási alapelvek és közérdekvédelem a médiatanács eljárásaiban
  Lapsánszky András A médiafelügyeleti hatóság függetlensége, mint közérdekvédelmi eszköz (A hazai médiaigazgatás szervezeti, pénzügyi és hatásköri függetlensége)
     
  Király Péter Bálint (hallgató) A közérdek érvényesítésének eszközei a makroprudenciális politikában.
  Nemzetközi Köz- és Magánjogi Tanszék  
  Horváthy Balázs A közérdek koncepciója az Európai Unió jogában. Elméleti és fogalmi alapok. 
  Knapp László A közérdek kategóriájának megjelenése az uniós jogban és szakpolitikákban. 
  Horváth Balázs András (hallgató) A közérdek koncepciója az Európai Unió jogában (A környezetvédelemhez kapcsolódó közérdek az uniós jog és az Európai Bíróság gyakorlatának függvényében). 
     
2. A magánjogi felelősségi rendszer változásai.  Hasonlóságok és különbségek a magánjogi felelősség  kritérium-, értelmezési-  és jogkövetkezményi rendszerében  
  Lévayné Fazekas Judit Kontraktuális és deliktuális felelősség viszonya – Non cumul elv
  Szegedi András Helytállás és polgári jogi felelősség társasági jogi aspektusai 
  Ferencz Jácint A munkáltatói kárfelelősség szabályozása, tekintettel a veszélyes üzem polgári jogi felelősségére
  Horváth Gergely A polgári jogi felelősség agrárjogi, illetve környezetjogi vonatkozásai
  Göndör Éva A vezető tisztségviselő munkajogi felelőssége
  Herédi Erika Közhatalmi jogkörben okozott kárért való felelősség
  Reiderné Bánki Erika A polgári jogi felelősség és helytállás családi jog körében történő alkalmazása a rendelkezési jog gyakorlásából eredő felelősség tekintetében
  Menyhárt Ádám Magánjogi  felelősség történeti  feldolgozása 
  Szalai Péter Az ügyvédi felelősség sajátosságai
  Szalay Gyula Utazás a senkiföldjén, avagy az új Ptk. és a fuvarozói felelősség.
  Kőhidi Ákos Deliktuális felelősség – Veszélyes üzemi felelősség fogalmi, technikai elemei.
  Keserű Barna Arnold A kár fogalmának és a kár megtérítésének szabályai a szellemi tulajdonjoggal kapcsolatos jogvitákban.
  Kovács Viktória A tengeri fuvarozói felelősség változásai. 
  Csitei Béla Kontraktuális és deliktuális felelősség viszonya – Non cumul elv. Az egészségügyi szolgáltatók felelőssége
  Trenyisán Máté Előreláthatósági klauzula a munkajogban.
  Horváth Balázs A felelősség megítélése a környezetet ért káros magatartások tekintetében.
  Mitring Anna A rendőröket megillető személyiségvédelem határai: a képmáshoz való joguk megsértéséért való felelősség
     
3. A kötelmi jog általános részi szabályainak tudományos és oktatási célú elemzése  
  Lévayné Fazekas Judit A kötelmi jogról és a szerződésről I. (kötelmek közös szabályai); hibás teljesítés, termékfelelősség
  Menyhárt Ádám A kötelmi jogról és a szerződésről II. (a szerződés általános szabályai); A szerződés létrejötte és érvénytelensége, a szerződés tárgya és tartalma, a szerződés módosítása és megszüntetése, szerződésszegés (kivéve a hibás teljesítést).
  Kőhidi Ákos Felelősség szerződésen kívül okozott károkért; A kártérítési felelősség általános és közös szabályai, a felelősség egyes esetei (kivéve a termékfelelősséget).
     
4. Aktuális kihívások és megoldási lehetőségek a büntető eljárásjogban  
  Bartkó Róbert Perjogi anomáliák és megoldási javaslatok az új Be. kodifikációval összefüggésben
  Kovács Gábor A szakértői bizonyítás az új Büntetőeljárási törvény tervezetében
  Németh Imre A sértett eljárásjogi helyzete az új Be. kódexben.
Bizonyítási teher alakulása a Be koncepcióban.
  Nagy Klára Adatvédelmi kérdések az új büntetőeljárási kódex tükrében
  Bencze Krisztina A védő jogállásának változása az új büntető eljárásjogi törvényben.
  Payrich András Az előzetes letartóztatás és alternatívái az új Be. koncepció tükrében
  Jungi Eszter A terhelt eljárásjogi helyzete az új Be. tervezetében
  Horváth Péter A harmadfokú eljárás és a felülvizsgálat kapcsolata az új Be. kódex tükrében
  Czebe András (PhD hallgató) A tanú vallomása, mint bizonyítási eszköz az új Be. kódexben
     
5. Az áruk adásvételéhez kapcsolódó nemzetközi bírósági esetjog  
  Glavanits Judit A nemzetközi adásvételi szerződések nemzetközi és magyar esetjogának összefoglalása tanulmány keretében
  Rigó Erika (PhD hallgató) Nemzetközi bírósági esetjog feldolgozása adatbázis készítéséhez a CISG 1. és 9. cikke körében
  Czebe András (PhD hallgató) A nemzetközi adásvételi szerződések kapcsán fordított jogesetek adatbázisba való rendezése, és elektronikus feltöltése
  Szakály Zsófia (V. évf. hallgató) Nemzetközi bírósági esetjog feldolgozása adatbázis készítéséhez a CISG 35, 38 és 39. cikkéhez kapcsolódóan
  Wellmann Barna Bence (V. évf. hallgató) Nemzetközi bírósági esetjog feldolgozása adatbázis készítéshez a CISG 79. cikkéhez kapcsolódóan
     
6. Lingua iuridica   
  Szoboszlai-Kiss Katalin A jelenleg is használatban lévő joghallgatók számára készült latin nyelvkönyv feladatgyűjteményének kiegészítése
A kutatás irányítása, az elemző szövegek megírása, a szakirodalom feldolgozása
  Busa Réka (PhD hallgató) Segédkezés a  szövegek szerkesztésében, részt vesz a latin feladatgyűjtemény összeállításában, rögzíti a szövegeket elektronikus formában, szerkesztői munkát végez.
     
7. A migrációs kérdések kezelésének módjai. A magyar kivándorlási politika alakulása a dualizmus időszakában.  
  Pálvölgyi Balázs A migrációs kérdések kezelésének módjai. A magyar kivándorlási politika alakulása a dualizmus időszakában.
     
8. A katonai igazságszolgáltatás 50 éve (1900-1949)  
  Kelemen Roland Monográfia készítése a A katonai igazságszolgáltatás 50 éve (1900-1949) tárgyban 
     
9. Jogösszehasonlítás a gyakorlatban  
  Deli Gergely A jogösszehasonlítás módszertani nehézségei, különös tekintettel a német és a magyar  jogintézmények összehasonlítására (A projekt koordinálása, a tansegédlet koncepciójának kidolgozása, a tananyag szerkesztése, kutatószemináriumok tartása)
  Barna Attila A jogösszehasonlítás módszertani nehézségei, különös tekintettel a német és a magyar  jogintézmények összehasonlítására (Szakmai lektorálás, a tansegédlet felülvizsgálata)
  Pálvölgyi Balázs A jogösszehasonlítás módszertani nehézségei, különös tekintettel a német és a magyar  jogintézmények összehasonlítására (Magyar és osztrák összehasonlító kutatások, tansegédletbe háttérnyagok, források gyűjtése)
  Szemánné Deme Andrea (nyelvtanár) A jogösszehasonlítás módszertani nehézségei, különös tekintettel a német és a magyar  jogintézmények összehasonlítására ( az idegen szaknyelvi feladatsorok elkészítésének módszertanát dolgoz

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Események

Levelező tagozat óráinak időpontja 2021. május 14. - 2021. május 15.
Elektronikus ZH nap 2021. május 14.
Sóti Attila értekezésének védése 2021. május 20. 13:00 - 14:30