Indul az Igazságügyi Igazgatási alapképzési szak!

Indul az Igazságügyi igazgatási képzés!

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a Magyar Akkreditációs Bizottság támogatta a Karunk által benyújtott Igazságügyi igazgatási alapképzési szak szakindítási kérelmét, így már a 2014/15-ös tanévben megkezdjük a képzést!

A megfelelően képzett igazságügyi ügyintézőkre jelentős igény mutatkozik a tág értelemben vett igazságszolgáltatás valamennyi területén, így a bíróságok különböző szintjei, az ügyészségek, az ügyvédi irodák, a közjegyzői irodák, a végrehajtói apparátus, a rendőrség egyes területein, a büntetés-végrehajtásban, továbbá az igazságügyi szolgálatban.

Várunk minden a szakterület iránt érdeklődőt!

További információkért írjanak nekünk a szalay.orsolya@sze.hu címre!

Bővebben az Igazságügyi igazgatási képzésről

A rendszerváltás utáni időszakban, különösen az ezredfordulót követően rendkívül jelentős gazdasági, társadalmi változások következtek be, amelyek érintették az igazságszolgáltatás társadalmi környezetét, és az igazságszolgáltatás szervezetét és működését is. A gazdaságban jelentős vagyoni és szervezeti koncentráció ment végbe, megtelepedtek az országban a – szinte egy-egy gazdasági ágazat egészét átfogó és uraló – multinacionális cégek, megerősödtek ennek folytán a jogvitákban a nemzetközi elemek, a magánvagyonok korábban elképzelhetetlen módon koncentrálódtak, ugyanakkor – részint ennek ellenpontjaként – a fogyasztói pozíció jelentősen meggyengült.

Mindezek következtében a jogviták, büntetőügyek száma növekedett, a pertárgy értéke jelentős mértékben emelkedett, az ügyek egyre bonyolultabbá váltak, és a gazdasági vagy személyi összefüggések következtében a jogi képviselet esetenként – szervezeti apparátusában, felkészültségében, módszereiben – megerősödött az igazságszolgáltatással szemben (pl. bizonyítási eszközök, szakértői háttérbázisok, stb.).

Az Igazságügyi igazgatási szak ezen követelmény teljesítéséhez nyújthat segítséget, mert jelenleg az egyes szervek belső munkaszervezése nem kellően hatékony, nem kis mértékben azért, mert a döntési kompetenciával rendelkező, érdemi ügyintéző (bíró, ügyész, közjegyző, stb.) munkájának jelentős részét adminisztratív tevékenység teszi ki. Nyilvánvaló, hogy az érdemi szakmai munka támogatásához szükség van olyan segítő, előkészítő munkatársakra, akik az adminisztratív, azonban szakmai elemeket is hordozó munkatehertől mentesítik.

Egyes szakterületeken fokozottan jelentkezik (pl. cégeljárás, fizetésképtelenségi, végrehajtási eljárás, stb.), amit tovább fokoz, hogy meghatározott szakterületeken az optimális ügyintézéshez célszerű szakmai team-eket kialakítani, amelyekben a döntési kompetenciával rendelkező személy munkáját többen, így – a fogalmazók, bírósági titkárok, stb. mellett – tényleges szakmai ismeretekkel is rendelkező adminisztratív munkatársak is segítik, a szükséges ismeretek birtokában közreműködhetnek a döntések előkészítésében és végrehajtásában.

Az igazságügyi ügyintézőkre fentiek következtében jelentős igény mutatkozik a tág értelemben vett igazságszolgáltatás valamennyi területén, így a bíróságok különböző szintjei, az ügyészségek, az ügyvédi irodák, a közjegyzői irodák, a végrehajtói apparátus, a rendőrség egyes területein, a büntetés-végrehajtásban, továbbá az igazságügyi szolgálatban.

A képzés által biztosítani kívánt általános és szakmai kompetenciák a fenti követelményekből következnek. Olyan igazságügyi szervezők kibocsátásra van szükség, akik

–      a szükséges jogi, különösen eljárásjogi alapismeretekkel rendelkeznek, átlátják az igazságszolgáltatás egészét, illetve az egyes szervtípusok belső szervezetét, ismerik azok működési rendjét,

–      birtokában vannak a jogi informatika, valamint a szakmai ügyvitelre vonatkozó ismereteknek és készségeknek,

–      rendelkeznek továbbá azokkal az elméleti ismeretekkel is, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a diplomázott hallgató a képzés második ciklusában tanulmányait folytatni tudja.

 

A képzés tartalma és struktúrája

A tantárgyi struktúrát a főbb szakmai területek alapul vételével, a tantárgyak szerves egymásra épülésének elve alapján állítottuk össze, amely összefüggéseket, egymásutániságokat az előtanulmányi feltételek biztosítják.

A képzési struktúra a következők szerint épül fel:

–      alapozó ismeretek: társadalom-tudományi alapismeretek (szociológia, kommunikáció, politika-elmélet, esélyegyenlőség), jogtudományi alapozó ismeretek (közjogi, polgári és büntetőjogi alapismeretek, az EU jog- és intézményrendszere, stb.), kiegészítő szakmai alapozó ismeretek (közgazdasági és menedzsment ismeretek, általános statisztika, jogi informatika, stb.).

–      szakmai törzsanyag: igazgatás-történeti modul, szakigazgatási modul (igazságügyi szervezet és igazgatás, közigazgatási szervezet és eljárások), civilisztikai modul, bűnügyi tudományok modul (büntetőeljárás, és -végrehajtás, kriminológia, kriminalisztika, stb.), közszolgálati és munkajogi modul, ügyviteli-szervezési modul (közmenedzsment, bírósági, ügyészségi, ügyvédi irodai ügyvitel, közjegyzői eljárás és ügyvitel, végrehajtási eljárás és ügyvitel, igazságügyi szolgálat, stb.), az igazságszolgáltatás etikája.

–      kötelezően választható tantárgyakhoz rendeltük azokat a szakmai törzsanyaghoz tartozó, differenciált szakmai ismereteket, amelyeket az igazságszolgáltatási tevékenység három alapvető területét követő specializációk testesítenek meg.

–      szabadon választható tárgyak körét oly módon tesszük kínálat tárgyává, hogy azok erősítsék azokat a készségeket, amelyek ennek a kifejezetten gyakorlatorientált képzésnek a lényegét fejezik ki.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Események

Halak Vándorlásának Világnapja 2022. május 20. 14:00 - 16:00
Hungarian Film Club - Pappa pia 2022. május 24. 18:00 - 21:00
Szenátusi Ülés 2022. május 30. 14:00 - 16:00