Konferencia az 1809. évi győri csata emlékére

2012. június 8-án a Kar Jogtörténeti tanszéke az 1809. évi győri csata emlékére tudományos konferenciát szervezett. A rendezvény témájának alapjául szolgáló ütközet, mind jog-, mind pedig hadtörténeti szempontból kiemelkedő szerepet tölt be a múltunkra való emlékezéskor.

1809 júniusában Napóleon seregei elérték a Dunántúl területét, az ország hadszíntér lett. Ezen év májusában a napóleoni hadak ellen az olasz hadszíntéren János főherceg osztrák csapatai harcoltak. Amikor azonban hallomást szereztek az osztrák fősereg Duna menti vereségéről, a főherceg vezetésével visszavonultak Magyarországra, hogy Győr közelében egyesüljenek a József nádor által hadba hívott nemesi felkelőkkel. Az egyesülés megakadályozása érdekében küldte seregeit Napóleon magyar földre. A franciák és a nemesi felkelőkkel egyesült osztrák sereg 1809. június 14-én ütközött meg Győr közelében. A csata a túlerőben lévő francia sereg győzelmével végződött. Ez az esemény volt az utolsó nemesi felkelés történelmünk során.

A konferencia előtt emlékoszlopot avattak az Egyetem központi campusán a győri jogakadémia 1809-es csata során elesett hőseinek tiszteletére. Az avatáson Szekeres Tamás, rektor és Szalay Gyula, karunk dékánja is beszédet mondott, s kifejezték tiszteletüket az életüket a hazáért áldozó akadémisták előtt. Ezt követően Szekeres Tamás Rektor, Simon Róbert alpolgármester és Keserű Barna hallgató adták át hivatalosan az emlékművet.

A megemlékezést követően Szalay Gyula dékán úr megnyitotta a konferenciát karunk Áldozat utcai épületében. Az előadások sorát Nagy L. István, a pápai Gróf Esterházy Károly Múzeum igazgatója kezdte, aki a magyarországi hadjáratot és a győri csatát a létszámok és a veszteségek tükrében mutatta be a megjelent vendégeknek és a hallgatóságnak. Ezt követte Ódor Imre, Baranyai Megyei Levéltár igazgató "'Marengo és Friedland unokája'. A győri csata az újabb kutatások tükrében című", majd Krisch Andrásnak, a Soproni Levéltár főlevéltárosának „A franciák utolsó magyarországi hódítása, Pozsony 1809-ben” című előadása. A délelőtti előadások sorát Vigh Attila, lovas szakoktató, a Győri Lovas Nemzetőr Díszszakasz vezetőjének bemutatója zárta, aki a magyar huszárság ruházatát, fegyverzetét és parancsközlő eszközeit tárta kézzel fogható valóságként a konferencia közönsége elé.

A délelőtti program lezárultával a konferencia meghívottjai a Széchenyi Étteremben fogyasztották el kellemes beszélgetés közepette ebédjüket, hogy aztán a délután során tovább folytatódhassanak az előadások.

A második szekció Ódor Imre levéltári-igazgató elnöklete mellett Vizi László Tamás tanszékvezető egyetemi tanár "A nemesi felkelés szabályozása a jogalkotásban" című izgalmas előadásával kezdődött, melyben többek között kitért a nemesi felkelés eredetére, továbbá felvázolta annak fejlődését. A szekció következő előadója Farkas Ádám végzős joghallgatónk, demonstrátorunk volt, aki "A nemesi felkelés és a katonai fegyelmi jog" című előadásában bemutatta az inszurgensekre vonatkozó fegyelmi szabályokat, az 1808-ban törvényerőre emelt szabályozás fontosságát. Néma Sándor főlevéltáros "Győr vármegye működése a francia megszállás alatt" címet viselő szerfelett érdekes előadásából kiderült, hogy Győr városának elfoglalása után három különböző helyen működött egyszerre megyei vezetés (Győr, Tét, Pannonhalma), amelyek egymással versengtek. A szekció utolsó előadója Nagy Szabolcs főlevéltáros "Veszprém városa az utolsó nemesi felkelés idején” címmel betekintést engedett a Napóleoni-háború korabeli Veszprém városának háborús életébe, vagyis a tulajdonképpeni hátország sorsába.

A harmadik szekció szintén Ódor Imre elnöklete alatt zajlott le, amelyet Bana József főlevéltáros "Az 1809-es győri csata helyi kultusza – adalékok az emlékmű történetéhez” című előadásával kezdődött, melyből Győr város lakosságának a csata emlékéhez való történeti viszonyát ismerhette meg a hallgatóság. Ezt követően Biczó Zalán karunk könyvtárának vezetője "A kismegyeri csata és a történelmi emlékezet"című érdekfeszítő előadásából kiderült hogyan alakultak a háború alatt karunk elődjének a Győri Királyi Akadémia diákjainak hétköznapjai, továbbá az is, hogy közülük többen részt vettek a nemesi felkelésben. A konferencia záró előadója Baltavári Tamás történész volt, aki betekintést engedett lebilincselő munkájába, amely csaták számítógépes animáció segítségével történő feldolgozása és újrajátszása. Tevékenységének köszönhetően felelevenedett a Győri csata a konferencia részvevői előtt, mely következtében előadóink élvezetes vitába keveredtek egymással. A konferencia Barna Attila Tanszékvezető egyetemi docens köszönő szavaival zárult.

A konferencián készült képeket itt érheti el.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 
Vizsgaidőszak vége 2020. július 11.
Áramszünet a Központi Campuson 2020. augusztus 14. 07:00 - 12:00
Bejelentkezés a 2020/21-es tanév I. 2020. augusztus 18. 06:00 - 2020. augusztus 29. 23:55