Híreink

Sikeres hallgatói szereplés

Sikeres hallgatói szereplés a „Magyarország és a közép-európai térség az Európai Unióban, az Európai Unió a világban” című pályázaton. Kiválóan szer...

Sikeres hallgatói szereplés

Igazságügyi Minisztérium- pályázati felhívás magyar fiatalok részére

Igazságügyi Minisztérium- pályázati felhívás magyar fiatalok részére   Az Igazságügyi Minisztérium Varga Judit igazságügy miniszter fővédnökségével ...

Hallgatóink sikeres szereplése a Kozma Sándor Tudományos Pályázaton

    A Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karának hallgatói kiválóan szerepeltek a legfőbb ügyész által 2021-ben is kiírt Ko...

4/2020. SZÁMÚ REKTORI-KANCELLÁRI KÖRLEVÉL

A koronavírus magyarországi megjelenésével kapcsolatban, valamint a 41/2020. (III.11.) Kormányrendelet Széchenyi István Egyetemen történő alkalmazásának részleteiről

A járvány elterjedésének megelőzése érdekében összhangban a Széchenyi István Egyetemen az alábbi intézkedéseket rendeljük el. A körlevél hatálya kiterjed az Egyetemmel közalkalmazotti, megbízási, illetve hallgatói jogviszonyban álló minden egyetemi polgárraJelen körlevél a 3/2020. számú rektori-kancellári körlevelet kiegészíti, és részben módosítja.

1. Általános információk:

2020.03.11-én 15:00 órakor hatályba lépett a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet kihirdetéséről, mellyel Magyarország Kormánya az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

2020.03.12-én hatályba lépett a Kormány 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelete (továbbiakban: Rendelet) az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről.

A fenti két jogszabály szövege a https://magyarkozlony.hu/ oldalon olvasható.

Az általános, aktuális eljárásrend továbbra is a Nemzeti Népegészségügyi Központ hivatalos honlapján a https://www.nnk.gov.hu/ oldalon elérhető. További tájékoztatás található a https://koronavirus.gov.hu/ címen.

Felhívjuk a figyelmet a higiéniás és egyéb prevenciós előírások fokozott betartására!

2. Egyes működési területekhez kapcsolódó rendelkezések:

2.1.  Oktatás

Az Egyetem épületeinek (kivéve 2.2 pontban meghatározott esetek) hallgatók általi látogatása tilos. A Széchenyi István Egyetem Rektora és Kancellárja 2020. március 12-től 2020. március 22-ig tavaszi szünetet rendel el a globálisan kialakult járványügyi helyzet miatt. A tavaszi szünet alatt az oktatás és a számonkérés szünetel. Az egyetemi alkalmazottak számára a tavaszi szünet időszaka alatti munkanapok tanításmentes munkanapoknak minősülnek.

2020. március 23-tól az oktatás távoktatásra való átállása szükséges. A távoktatás során sem történhet meg a hallgatók részéről a felsőoktatási intézmények látogatása.

A tárgyi tanulmányi félévben a hallgatókat minden tantárgy - ide értve a folyamatos számonkérésű tantárgyakat is - keretében mentesíteni kell a zárthelyi dolgozatok megírása alól.

A külső szakmai gyakorlóhelyen folyamatban lévő, 6 hetet meghaladó kötelező szakmai gyakorlatok, valamint a duális képzési gyakorlatok teljesíthetők, abban az esetben, amennyiben a gyakorlóhely fogadja a hallgatót. A belső szakmai gyakorlóhelyeken (Egyetemen belül) a szakmai gyakorlat felfüggesztésre kerül.

A tavaszi szünet, valamint a távoktatási időszak alatt a közalkalmazottak esetében folyamatos munkavégzés szükséges. A kiadott tanévi időbeosztás változatlanul érvényben marad. A távoktatás módjáról, részleteiről a hallgatók külön tájékoztatást kapnak.

A félévre felvett, kötelezően előírt testnevelési félévek (kritérium követelmény) teljesítése a veszélyhelyzet időszaka alatt felfüggesztésre kerül.

2.2. Kollégium

Az Egyetem kollégiumait a hallgatóknak haladéktalanul, de legkésőbb 2020. március 13. (péntek) 13 óráig el kell hagyniuk.  A visszaköltözés várható időpontjával kapcsolatban az Egyetem hivatalos tájékoztatást küld a hallgatóknak. A nemzetközi hallgatók kollégiumi tartózkodása a továbbiakban is megengedett. Nemzetközi hallgató: a Magyar Államon keresztül (Stipendium Hungaricum és Keresztény Ösztöndíjprogram), illetve a felvi.hu-n kívül, a SZE által bonyolított felvételi eljáráson (admissions.sze.hu) keresztül felvett hallgatók.

A kollégiumokban lakó munkatársainknak, akik közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkeznek, nem kell elhagyni a kollégiumot.

2.3. Oktatásszervezés

Minden hallgatói ügyintézés esetében elektronikus eljárásrendet kell alkalmazni. A magyar állampolgárságú hallgatók diákigazolványai a veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napig érvényben maradnak. Nemzetközi hallgatók esetében a Nemzetközi Programok Központ segíti a diákigazolványok érvényesítését.

2.4. Utazások

Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt ne utazzanak külföldre, lehetőség szerint lakhelyükön tartózkodjanak.

Munkatársaink esetében minden hivatalos külföldi utazás, forrástól függetlenül törlésre kerül. További foglalások intézése nem lehetséges. A már lefoglalt utaknál a veszteségek minimalizálása érdekében kérjük, szíveskedjenek közreműködni az egyeztetésekben.

Amennyiben a körlevél hatálybalépésekor hivatalos, vagy magáncélú külföldi utazáson vesz részt, hazaérkezést követően haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot közvetlen munkahelyi vezetőjével e-mailben vagy telefonon, és egyeztessék az otthoni munkavégzés lehetőségét a hazaérkezéstől számított 2 hétre vonatkozóan.

A korábban lefoglalt, magáncélú utazások esetében, hasonlóan az előzőekben leírtakhoz – egyeztessék az otthoni munkavégzés lehetőségét a hazaérkezéstől számított 2 hétre vonatkozóan!

Amennyiben a fenti esetekben a közvetlen munkahelyi vezető döntése alapján nincs lehetőség otthoni munkavégzésre, akkor a 2 hét távollét igazolt távollétnek minősül. A szervezeti egység vezetők a feladatok rugalmas szervezésével kötelesek biztosítani a szervezeti egység működését.

2.5. Vendégek fogadása az Egyetem területén

Külföldről érkező vendégek fogadása nem engedélyezett. Magyarország területéről érkező külső vendégek fogadását kérjük mérlegelni, csak feltétlenül szükséges esetben fogadjanak külső vendéget. A kapcsolattartás a külső partnerekkel lehetőség szerint online módon, illetve telefonon történjen. Amennyiben mégis személyes egyeztetésre kerül sor, kérjük, hogy lehetőség szerint törekedjenek a minimális résztvevői létszámra.

2.6. Egyetemi épületek üzemelésének rendje

Az Egyetem épületeinek látogatása csak alkalmazotti kártya vagy megbízott oktatók esetében vendégkártya felmutatásával/használatával lehetséges. Az épületek nyitvatartási rendje az uni.sze.hu oldalon kerül közzétételre.

2.7. Rendezvények

A Széchenyi István Egyetem rendezvényeinek mindegyike elmarad, illetve lehetőség szerint későbbi időpontban kerül megtartásra. Ide értendő minden központilag, illetve szervezeti egység, valamint Hallgatói Önkormányzat és annak részönkormányzatai által szervezett program.

3.  Az Egyetem fenntartásába tartozó köznevelési intézményekre vonatkozó speciális rendelkezések

A jelen körlevélben megfogalmazottak az Egyetem fenntartásába tartozó köznevelési intézmények, vagyis az Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola, valamint a Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskola tekintetében is alkalmazandók a jelen pontban foglalt eltérésekkel.

A fenti intézményekben az oktatás továbbra is folyik. A külföldre irányuló iskolai kirándulásokat le kell mondani, ilyen kirándulás későbbi időpontra sem szervezhető. A tanulók szülő által igazoltan kért otthonmaradása igazolt hiányzásnak minősül.

4.  Záró rendelkezések

A járványügyi helyzet változása esetén további körlevélben adunk tájékoztatást. Kérjük, hogy az egyetemi kommunikációs felületeket kísérjék figyelemmel.

Jelen körlevél a kihirdetésének napján lép hatályba és visszavonásig érvényes.

 

Győr, 2020. március 12.

 

Dr. Földesi Péter

rektor

Dr. Filep Bálint

kancellár

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Események

Nyári ügyeleti rend 2021. július 29. - 2021. augusztus 20.
Bejelentkezés a 2021/22-es tanév I. félévére 2021. augusztus 25. 08:00 - 2021. szeptember 4. 23:59
Tantárgyválasztási időszak 2021. augusztus 30. - 2021. szeptember 4.
Szenátusi Ülés 2021. augusztus 30. 14:00 - 16:00